Et reelt løft for yrkesfag!

av: Siv Henriette Jacobsen

Arbeidslivet har stor mangel på kvalifiserte fagarbeidere. Samtidig opplever fortsatt mange yrkesfagelever at de ikke får læreplass eller at de har utstyr som er utdatert. Skal vi lykkes med å dekke arbeidslivets behov, trenger vi en storstilt satsing på yrkesfag!

I Viken har vi innført læreplassgaranti. Det skaper trygghet for de ungdommer som vurderer yrkesfag.  For å sikre at læreplassgarantien blir en realitet gjennom læreplass i bedrift, er det avgjørende viktig med tett og god dialog med arbeidslivet. Det er også viktig å dimensjonere vårt tilbud slik at det blir i tråd med arbeidslivets behov. Alternativet vil være å utdanne ungdom til ledighet, og det er det jo ingen som ønsker.  

I Viken har vi også utvidet Østfold sin ordning med lærekandidater til å gjelde i hele fylket. Det gir flere elever mulighet til å fullføre videregående opplæring samtidig som de får opplæring i bedrift.   Det er viktig å se ordningen med lærekandidat også som et skritt på veien for de som vil fullføre fagbrevet. For de som ikke ønsker det, får de et bevis på sin kompetanse og trygghet for veien videre.     

Arbeiderpartiet vil jobbe for å ta de gode erfaringene fra Viken med inn i byggingen av Nye Østfold fylkeskommune. Gode ordninger må videreføres og styrkes inn i vårt nye fylke.

Siv Henriette Jacobsen

Østfold Arbeiderparti går til valg på fornye og oppgradere utstyret på yrkesfag i samarbeid med næringslivet, videreføre læreplassgarantien, styrke ordningen «Læreplassjeger» i samarbeid med næringslivet, arbeide for at flere yrkesfaglærere med relevant fagbrev tilsettes i fag- og yrkesopplæring, gjøre det enklere for alle å benytte seg av praksiskandidatordninger/fagbrev på jobb og jobbe for et nytt nasjonalt senter for yrkesfag i Østfold. For å nevne noe!

Vårt mål må være at all ungdom skal fullføre videregående skole. Det er helt avgjørende for en varig tilknytning til arbeidslivet.

Vi har med andre ord store ambisjoner og ønsker for Østfold-skolen. Det skulle bare mangle! Mulighetene er der og vi må gripe dem.

I Viken ser vi at de rødgrønne partienes politikk har gitt positive resultater. Flere søker seg til yrkesfag og i fjor opplevde vi en stor økning til spesielt første året på bygg- og anleggsteknikk med 170 flere søkere enn året før. Vi ser også at stadig flere jenter velger yrkesfag – det er veldig bra!

De aller fleste politikere er positive til å styrke yrkesfag. Men det hjelper ikke stort å snakke om det hvis lite blir gjort. Politikk handler om å ville og å prioritere. La det ikke være noen tvil – Arbeiderpartiet prioriterer arbeidslivet, ungdommen og fremtida.