Et mer mangfoldig og inkluderende parti!

Minoritetsutvalgets anbefalinger for arbeidet med å bli et bredere, mer mangfoldig og inkluderende parti er klart. Dette arbeidet er det viktig at vi i Østfold Arbeiderparti og alle kommunepartiene jobber videre med i nominasjons-, program- og andre prosesser og aktiviteter vi har foran oss.

Jeg er også glad for at styret i Østfold Arbeiderparti har satt dette viktige arbeidet på kartet hos oss, og at det også har vært tema på vårt siste møte i representantskapet. Jeg synes vi fikk en flott gjennomgang av utvalgets medlem Tamina Sheriffdeen Rauf, og en god debatt etter det.

Minoritetsutvalget til Arbeiderpartiet har gjennom en grundig prosess landet på sine anbefalinger for arbeidet med å bli et mer mangfoldig og inkluderende parti fremover. Skal vi lykkes og bli bedre, må vi ta tak i dette. Det er rett og slett en jobb vi må gjøre, og vi har ikke råd til å la være.

Siden sommeren 2020 har minoritetsutvalget jobbet med å se på organisatoriske grep som skal sørge for at flere med minoritetsbakgrunn melder seg inn i partiet, engasjerer seg og tar på seg tillitsverv. Dette arbeidet har vært en selvfølge for Arbeiderpartiet, nettopp fordi folk med minoritetsbakgrunn er underrepresentert på alle nivåer i partiet, ved valg og i samfunnsliv for øvrig. Økt mangfold vil styrke oss og politikken vår.

Mani Hussaini har ledet utvalget, og er overbevist om at tiltakene vil kunne bidra til at partiet blir mer mangfoldig:

«Arbeiderpartiet som det største partiet i landet, og som den folkebevegelsen vi er, har et spesielt ansvar for å sørge for at våre medlemmer og vår medlemsmasse gjenspeiler befolkningen. Vi mener at anbefalingene vi har kommet med, vil kunne bidra til nettopp dette.».

Minoritetsutvalget har landet på fire konkrete anbefalinger:

Forankring og diskusjon rundt mangfoldsarbeid i hele partiorganisasjonenKommunikasjon og formidlingRelasjonsbyggingMangfoldsarbeid som en del av styrets oppgaver

Noen av tiltakene utvalget kommer med:

SkoleringLegge til rette for diskusjoner rundt hva det vil si å ha representative valglisterHa viktig informasjon fra partiet på flere språkInvolvere eksterne organisasjoner og AUF i arbeidet med økt mangfold hos dere lokalt

Jeg har stor tro på at hvis sammen tar tak i dette, og at vi setter oss som mål å øke deltagelsen så vil det være en styrke.


Sindre Martinsen-Evje

Leder Østfold Arbeiderparti

Sindre Martinsen-Evje