Et arbeidsliv for alle

av: Solveig Vitanza, stortingskandidat for Østfold Ap

For Arbeiderpartiet er ingen oppgave viktigere enn å få hele folket i arbeid. Arbeid bidrar til individuell frihet og selvstendighet og skaper integrering, inkludering og sosial kontakt.

For oss er det viktig at folk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer skal møte et arbeidsliv som er åpent og inkluderende.

Solveig Vitanza

Likestilling er mer enn kjønnskamp. I dag er det ikke reell lik mulighet til deltakelse og tilgjengelighet for alle i det norske samfunnet. Mennesker er ulike, men alle har samme verdi. Alle skal ha like muligheter for å kunne delta i samfunnslivet og bli en del av inkluderende fellesskap.

Den dramatiske situasjonen er at mer enn 100 000 uføretrygdede står utenfor arbeidslivet, og sier at de ønsker seg en jobb. Andelen funksjonshemmede i arbeid synker.  Det er langt igjen før funksjonshemmede er likestilt i arbeidslivet

Arbeiderpartiet vil stille økte krav til bedrifter - i tråd med samfunnskontrakten mellom staten, kommunene og næringslivet - når det gjelder bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår, innovasjon, lokale ringvirkninger og et inkluderende arbeidsliv.

Arbeiderpartiet vil også:

  • Innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.
  • De som kan jobbe noe, skal møtes med en forventning om å delta og en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid.
  • Sørge for at alle unge under 30 år får en garanti som sikrer at de er i jobb, under utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en periode på to måneder.
  • Øke bruken av arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplasser, kvalifiseringsprogrammet og varig tilrettelagt arbeid (VTA).
  • Plasser for mennesker med funksjonsnedsettelser skal prioriteres.
  • At statlig og kommunal sektor skal forplikte seg til å inkludere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne.

At alle skal ha like muligheter er en grunnleggende rettighet i Norge. For Arbeiderpartiet har dette alltid vært et mål. I kommende stortingsperiode skal vi forsterke denne innsatsen.