En familie på to barn og to voksne spiller kort utendørs. Foto: Øivind Haug

En rettferdig barndom

av: Solveig Vitanza

For å skape mer likhet i samfunn må vi starte med barna. Arbeiderpartiet har som mål at alle barn skal vokse opp i trygghet, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvordan familien deres er satt sammen.

S

Solveig Vitanza, stortingskandidat for Østfold Ap

En trygg barnehage, god offentlig skole og lik rett til utdanning er viktige faktorer for at alle mennesker skal ha mulighet til å utvikle seg, skape gode liv og oppnå sine mål. Men også i fritiden skal barn kunne leke, lære, utvikle seg og utfolde seg i trygge omgivelser. Fellesskapet må derfor også ha gode tilbud slik at barn og unge får lik tilgang til idrett, kultur og fritidsaktiviteter.

Forskjellene i Norge har blitt større. Andelen barn som vokser opp i familier med lavinntekt har økt under dagens regjering. For arbeiderpartiet er det en selvfølge at vi som felleskap skal stille opp med offentlig finansiert skole, helse og velferd som er lik for alle uavhengig av foreldrenes lommebok. Vi vil samtidig jobbe for at folk som står utenfor arbeidslivet får muligheten til å komme inn i jobb og dermed gi dem muligheten til å forbedre familiens inntekt.

Tidlig innsats starter allerede før barna er født, gjennom oppfølging fra helsestasjonen og fastlegen. Vi vil sørge for gode barnehager med kvalifiserte voksne som gir trygghet og stimulerer til lek, læring og utvikling. Skolens oppgave er at alle barn lærer og har det bra. Arbeiderpartiet vil ha en inkluderende skole som ser alle elevene og utjevner forskjeller. Ingen barn skal oppleve å stå utenfor fellesskapet. Med en bred grunnopplæring til barn og unge, både for de praktiske talentene og de mer teoretisk anlagte vil grunnskolen være en forberedelse for både yrkesfag og studiespesialisering, og gi alle barn rike og varierte mestringsopplevelser. Videregående opplæring skal gi ungdom den yrkeskompetansen eller studieforberedelsen de trenger videre i livet. Vi skal tilrettelegge slik at flest mulig kommer seg gjennom videregående for å gi unge en bedre sjanse til å komme i jobb og dermed bli økonomisk selvstendige.

Barnehager, skoler og andre arenaer for lek og læring må være universelt utformet for at alle skal kunne delta. Barn med funksjonsnedsettelser skal inkluderes i lek og undervisning i sin nærskole. Barn har ulike behov. Noen trenger briller, noen trenger regulering og noen trenger rullestol. Skal vi sørge for at barna våre får gode forutsetninger resten av livet, må fellesskapet sørge for at de får en best mulig start – uavhengig av hvem de er, hvor de kommer fra og familiens inntekt.

Nå er det fellesskapets tur- et fellesskap der vi stiller opp for hverandre og bidrar til å redusere forskjellene.