En plan for framtiden

I formålsparagrafen til Plan- og bygningsloven står det blant annet at “loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner”. Hvordan vi legger til rette for en bærekraftig utvikling er et av vår tids viktigste spørsmål.

Demokrati

I løpet av det første året etter konstituering av det nye bystyret og fylkestinget skal det lages en planstrategi. Det betyr at kommunen skal gjennomføre en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Fylkeskommunen skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. 

Det burde være mange flere som bidrar og deltar i diskusjoner om planer. De fleste planer legges ut til høring og offentlig ettersyn. Det betyr at det er mulig for alle å komme med bidrag og synspunkter. 

Det nye fylket, Viken, er et stort og sammensatt fylke. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle deler av Viken skal oppleve seg som like relevant. Kommunene må inkluderes og lyttes til. Ulike grupper som bør lyttes til særskilt, som seniorer og ungdom, skal høres. Det er viktig at de folkevalgte er representative for hele Viken. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at mennesker bosatt i ulike deler av Viken, og i ulike livsfaser, kan delta i demokratiet. 

For demokrati forutsetter deltakelse. Det er interessant å merke seg at valgdeltakelsen i Viken gikk opp med ca. 5% (sammenliknet med valgdeltakelsen i de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold i 2015). Samtidig er det slik at av de ti kommunene i landet med lavest valgdeltagelse finner vi fem fra Viken.  

Ingen vet hva framtiden vil bringe, men det er viktig at vi fortsetter å legge til rette for at så mange som mulig deltar i demokratiske prosesser. Og at vi har en plan for hvordan vi skal gjøre det.

Rune FredriksenRepresentant Viken