En ny kurs

av: Elise Waagen

For Arbeiderpartiet er en god offentlig skole og lik rett til utdanning avgjørende for at alle mennesker skal ha like muligheter.  

Skolegang til alle og muligheten til utdanning og kompetansepåfyll er veien til frihet, egen inntekt og selvstendighet. Ett år inn i regjeringsperioden har utdanningspolitikken fått en tydelig ny kurs. Med Arbeiderpartiet i regjering skal vi få ned forskjellene.  Styrke laget rundt barna. Og gi de ansatte bedre tid og mer tillit til å gjøre jobben.

Barnehage 

For Arbeiderpartiet er det viktig å heve kvaliteten og senke prisen i barnehagen. Vi har lenge vært i en situasjon der det har vært et behov for å endre regelverket for private barnehager.

Det er kritikkverdig at Solberg-regjeringen på tross av gjentatte vedtak i Stortinget, og en rekke utredninger med klare anbefalinger om behovet for å oppdatere regelverket, likevel ikke fremmet lovforslag i Stortinget for å sikre et tydeligere regelverket tilpasset dagens situasjon i barnehagesektoren.

Skattepenger og foreldrebetaling skal brukes på å gi barna et best mulig barnehagetilbud.

I løpet av det første året i regjering har vi fått på plass et nytt regelverk for å sikre åpenhet om pengebruken.

Regjeringen jobber også nå med finansieringen av private barnehager.  Målet er å sørge for har en bærekraftig og forutsigbar økonomisk situasjon for barnehagene. Dette innebærer en mulighet til for å sikre stabil og forutsigbar drift, samt rom for å gjøre investeringer i barnehagen

Elise Waagen

SFO

For første gang får alle førsteklassinger over hele landet mulighet til å delta i SFO – uavhengig av foreldrenes lommebok.

Det er en historisk utvidelse av fellesskolen, og det gir småbarnsforeldre over hele landet en bedre økonomi. Det trengs i en tid der strømutgiftene og matvareprisene øker. Om lag 60 000 førsteklassinger får nå 12 timer gratis skolefritidsordning (SFO). Da vil foreldre i snitt spare rundt 20 000 kroner i året.

Samtidig styrker vi kvaliteten på innholdet. SFO er viktig for å utjevne forskjeller, og sikre at alle kan delta i fellesskapet.

Privatskole 

Når vi gikk til valg var vi krystallklare på at vi skal styrke den offentlige fellesskolen. Fremfor å opprette flere private skoler. Å møtes i klasserommet på tvers av kulturer, kjønn og bakgrunn har en egenverdi- i tillegg til å gi hver enkelt en fremtid med muligheter.

Utdanning bygger ned barrierer, skaper møteplasser og gir barna våre en arena for å bygge tillit. Privatskoler deler barn inn etter religion, interessefelt, kultur eller samfunnslag.

Vi har mindre tillit til dem vi ikke kjenner eller er trygge på, og flere privatskoler kan svekke fellesskapet og betyr mindre penger til fellesskolen. Arbeiderpartiet vil utvikle fellesskolen, for at alle barn og unge skal få den undervisningen, oppfølgingen og utfordringene de trenger med.

I regjeringsplattformen var vi klare på at vi vil fjerne godkjenningsgrunnlagene videregående opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram og særskilt profil.  Det har vi nå gjort.

Vi har satt en stopper for høyre-regjeringens privatskolepolitikk.

Alle har behov for trygghet og sosialt fellesskap. Vårt mål er å skape en skole der alle kan lykkes. Der alle barn og unge får et godt fundament å bygge sine liv på – og der alle har et reelt valg om hva de vil bruke livet til. En skole med et sterkt lag rundt eleven som skaper muligheter.