En god kriminalomsorg gir et tryggere samfunn

Høyreregjeringen nedprioriterer kriminalomsorgen med store kutt. Siden Solberg-regjeringen kom til makta har kriminalomsorgen blitt kuttet med rundt 200 millioner. Det argumenteres for kuttene med at man skal jobbe mer effektivt, og at administrative utgifter skal senkes, men realiteten er at det kuttes i antall betjenter på jobb.

Therese Thorbjørnsen

Fengselsbetjenter har et dobbelt samfunnsmandat, å ivareta sikkerheten til innsatte, domfelte og samfunn samt tilrettelegge for og gjennomføre rehabiliterende tiltak.

Kriminalomsorgen er gitt et tydelig ansvar for å drive kriminalitetsforebyggende arbeid. Kriminalomsorgens hovedansvar er å gjennomføre idømte straffereaksjoner på en måte som motvirker nye straffbare handlinger, stille varetektsplasser til disposisjon for politiet og legge til rette for tilbakeføring til samfunnet etter endt soning. Domfelte skal gis gode forutsetninger for å velge et liv uten kriminalitet.

Kuttene til regjeringen går ut over samfunnsmandatet og ansvaret ansatte i kriminalomsorgen har.

De økonomiske kuttene har ført til blant annet:

Flere tusen udekte vakter.Det kuttes i programarbeid som sinnemestring, stressmestring og rusmestring.Det blir flere innlåsninger og isolering for innsatte, som igjen er uheldig for sikkerheten til innsatte, ansatte og samfunnet. Flere betjenter som er alene med innsatte. Flere hendelser der betjentene ikke rekker å ikle seg nødvendig verneutstyr.

Arbeiderpartiet stod skulder til skulder med fengselsansatte og studenter på KRUS (Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter) forrige uke da de markerte regjeringens svekkelse av kriminalomsorgen med en politisk streik.  Ansatte over hele landet frykter sin egen sikkerhet på jobb og studenter ved KRUS frykter de utdanner seg til ledighet.

Arbeiderpartiet tar kriminalomsorgen på alvor. Ansatte i kriminalomsorgen skal få gjøre den krevende jobben de er satt til.  Vi vil reversere kuttene i kriminalomsorgen i vårt alternative budsjett.

Therese Thorbjørnsen

Styremedlem i Østfold Arbeiderparti