Dialog om pensjon

Et organisert arbeidsliv er en av bærebjelkene i ”Den norske modellen”, der partene i arbeidslivet og staten gjennom forhandlinger kommer fram til et anstendig lønnsnivå for landets arbeidstakere.

Penger

Dette som er en selvfølge for landets yrkesaktive, er fullstendig fraværende for en tredjedel av landets voksne befolkning. For når en har tjent arbeidslivet og går over i pensjonistenes rekker, fastsettes inntekten nå av regjeringen uten noen form for forhandlinger eller reell dialog.

 Etter at pensjonsreformen ble innført har pensjoner i folketrygden blitt regulert med lønnsvekst minus en faktor på 0,75 prosent. Målet for reformen var at pensjonen skulle reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. 

 De fire siste årene har landets pensjonister kommet dårlig ut med nedgang i kjøpekraften.

 Østfold Arbeiderparti vil at det skal gjeninnføres ordninger der pensjonistenes organisasjoner gis en reell dialog med myndighetene om pensjonsoppgjøret. Hvis ikke enighet oppnås, bør det være stortinget som fastsetter oppgjøret.

 Østfold Arbeiderparti vil også at de som har kommet aller dårligst ut, nemlig landets minstepensjonister, skal tilgodeses i kommende oppgjør. Minstepensjonistene har blitt ekstra hardt rammet av regjeringens underregulering og deres økte egenandeler. 

Østfold Arbeiderparti er imot reguleringer som fører til at alle pensjonister får redusert kjøpekraft.  Dette bidrar til å opprettholde og forsterke sosiale forskjeller. 

 Østfold ArbeiderpartiStein Erik Lauvåsleder