Det handler om de nære ting

Kommunene har opp gjennom årene fått et stort ansvar for å gi innbyggerne tjenester, så å si fra vugge til grav.

Trontaledebatt

Det handler om de nære ting, oppfølging etter fødsel, barnehager - nå med en norm også, skolegang fra 1. til 10. klasse, legetjenester, hjemmehjelp og sykehjemsplasser. Omsorgsboliger, kulturtilbud som bibliotek, og til å sørge for effektive og gode vann- og avløpssystem.

De fleste innbyggerne tar det for gitt at dette fungerer hver dag, og året rundt for mange av tjenestene. Og disse tjenestene styres overordnet av lokale folkevalgte som prioriterer og setter målsettinger, og som står til ansvar ved valg hvert fjerde år.

Og når lokalpolitikerne har sagt sitt, står det dyktige ansatte i kommunene og skal levere tjenestene i praksis. Det er de ansatte som går på jobb hver dag, året rundt, som er selve navet i kommunenes tjenester. Uten dyktige og engasjerte ansatte kunne ikke alle disse tjenestene vært levert slik de blir.

Så vil det alltid være en diskusjon om hvor mye penger vi kan bruke på kommunene, hva er det riktige nivået på pengebruken, sett opp mot de oppgavene som både vi på Stortinget og vi som innbyggere forventer at blir levert. For forventningene er store, og det skal de jo være.

Vi som samfunn har lagt opp til at kommunene skal levere på en rekke områder i hverdagen. Da må det også følge med en fornuftig sum penger, og fordelingen må også være fornuftig, slik at innbyggerne får likeverdige tjenester uavhengig av hvor i landet man bor.

Arbeiderpartiet ser at kommunene må styrkes økonomisk for at målsetningene kan være mulige å nå. Regjeringens opplegg for kommuneøkonomien slik som foreslått for 2019 er rett og slett ikke godt nok dersom ambisjonene skal følges opp innen skole, barnehage, helse og omsorg.

Derfor mener vi det er nødvendig å øke inntektene til kommunene med mellom 3 til 4 milliarder kroner ut over regjeringens forslag. En slik økning vil selvsagt ikke løse alle økonomiske utfordringer i alle kommuner, men det løfter i hvert fall nivået såpass at våre lokalpolitikere får et mye gunstigere utgangspunkt for å gi innbyggerne et godt og fornuftig tjenestetilbud. Det vil gi de ansatte som skal utføre oppdraget en bedre mulighet til å gjøre en god jobb.

Av stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap)