Det gode liv, det gode lange liv.

De unge tenker lite på alderdommen, noen voksne gruer seg til den og andre fortrenger den.

Grethe Lise Ingerø, sol sommer

Vi over 60 innser at alderdommen nærmer seg raskt og at den tida vi har igjen er langt kortere enn den tida vi har levd.  Jeg pleier å si at når man runder 40 begynner ofte "regningene å tikke inn", regningene for den tida man har levd og for de valg man har tatt. Når man så runder 60 begynner det ofte både å kjennes og synes godt på kroppen, men - de som har holdt seg i god fysisk form og har vært aktive har ofte bedre helse enn mange jevnaldrende. Det er dessverre litt for ofte slik at det først er når helsa begynner å svikte, at man skjønner hvor viktig den.

Mange - ikke alle - helseutfordringer er livsstilbasert! Andre plager og sykdommer kan man få på grunn av forurensning, alt fra pusteproblemer på grunn av dårlig luft til hørselstap på grunn av støy.  Det er trist at livsstil og miljø kan gjøre oss syke,  MEN på en måte er det litt bra også - fordi det kan forebygges - HVIS vi vil!  Vi i Viken arbeiderparti vil gjøre det vi kan for å forebygge sykdom og fremme helse, også for at flest mulig skal få en best mulig alderdom. Vi vil sikre allemannsretten og gode muligheter for friluftsliv, sikre gode idrettsanlegg med tilstrekkelig kapasitet, utvikle og styrke frivillligheten, satse på helsefremmende nærmiljøer og vi vil ha fysisk aktivitet og sunn mat til våre barn i barnehager og skoler. Vi i Viken arbeiderparti skal tenke klima og miljø i alt vi gjør. Dette er noe av det vi i Viken arbeiderparti vil gjøre for at flest mulig skal få leve gode liv. En god folkehelse har stor betydning for oss alle, både som enkeltmennesker, for våre familier, for arbeidsplassene OG for samfunnet i sin helhet.

Noen bekymrer seg for alderdommen, for helsa, for å bli ensomme og for hvordan økonomien blir. Man skulle tro og ønske at slike bekymringer var unødvendig. Det er kommunene som har ansvar for  folkehelsa, eldreomsorgen, miljøet lokalt og mye annet. Det kommunene kan gi av tjenester er selvfølgelig avhengig av kommunenes økonomi. Vi ser nå en økende tendens til at kommunene får stadig større ansvar, men at overføringene ikke står i forhold til dette. Dette er politikk på nasjonalt plan! Arbeiderpartiet vil at eldreomsorgen skal bli bedre, - ikke billigere! Det vil koste, men vår velferdsstat er et gedigent og vellykket spleiselag som vi skal videreutvikle. I fellesskap vil vi gjøre vårt beste for at flest mulig skal kunne leve gode liv, lengst mulig. For de fleste av oss er trygghet og forutsigbarhet i så måte viktigere enn det noen velger å kalle "frihet". Vi i Sarpsborg arbeiderparti ønsker trygge og aktive innbyggere. Vi vil fornye og forbedre helse- og omsorgstjenestene, slik at vi sikrer tilbud av god kvalitet, som er tilgjengelige og rettferdige. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig kan klare seg selv og bo hjemme lengst mulig. Fremover vil vi prioritere fremtidsretta tjenester som støtter oppunder forebygging, rehabilitering og aktivisering. Vi vil satse på egne ansatte, for å få mest og best mulig velferdtjenester for pengene, for å få en fleksibel, fremtidsretta organisasjon som kjenner innbyggernes behov godt OG fordi vi i Arbeiderpartiet er opptatt av anstendige lønns- og arbeidsforhold for alle. Vi har i så måte som mål at flest mulig ansatte skal ha fulle stillinger. Det er positivt for alle! Ingen kan forvente 100% nærvær av ansatte i deltidsstillinger.

Det kan være tungt å slutte på jobben og miste kontakten med kollegaene. Det er trist når man blir så gammel at søsken, gamle venner og bekjente dør, da er resten av familien viktig og det blir viktig å treffe andre og få nye venner. Det kan vi som samfunn legge til rette for. Vi i Viken arbeiderparti vil satse på frivilligheten. Frivillige, inkludert lag og foreninger, gjør en verdifull innsats innenfor aktivisering og friluftsliv. De står for mange av våre sosiale møteplasser og gir hjelp til dem som trenger det. Kulturlivet kan by på opplevelser, aktiviteter og sosiale møteplasser som beriker livet, forebygger ensomhet og virker helsefremmende. Viken arbeiderparti vil ha et levende kultur- og idrettsliv i hele fylket. Vi vil ta vare på og utvikle regionalteatertilbudet, støtte kulturfestivaler og kulturinstitusjonene i hele regionen.  Vi i Sarpsborg arbeiderparti vil bygge nytt bibliotek i sentrum, utvikle Sarpsborg Scene til å bli Østfolds viktigste arena for kulturformidling, ta vare på vår unike kulturarv ved å satse på og videreutvikle Olavsdagene og bygge et langhus i Landeparken. Vi vil legge til rette for en kulturskole for eldre. Dette er noe av det Sarpsborg arbeiderparti vil gjøre for at  flest mulig i vår kommune skal få leve gode liv. 

Til slutt vil jeg si at det programmet Sarpsborg arbeiderparti nå går til valg på, er det beste jeg har vært med på å vedta i de 16 år jeg har vært folkevalgt. 

Godt valg!

Grethe-Lise Lunde IngerøListekandidat 27, Viken arbeiderparti