Det er i kommunene, vi lever våre liv.

Det er der vi sammen skaper livskvalitet og trivsel.

landsmøteinnlegg

Der skaper vi sammen bedre fellesskapsløsninger.

Der vil vi ha full barnehagedekning og en enda bedre skole og en trygg og verdig eldreomsorg.

For at vi skal kunne oppnå dette, så må vi også ha en god og forutsigbar økonomi.

Dagens regjering skryter av at kommune økonomien aldri har vært bedre enn den er nå.

Sannheten er at mange små kommuner landet rundt, får stadig mindre å rutte med, men dette snakker regjeringen ikke så mye om.

En helt bevist handling fra dagens regjering, for å tvinge de små til å slå seg sammen.

Årsaken ligger i dagens inntektssystem.

Utgangspunktet for beregning av rammetilskudd og inntektsutjevning beregnes som kjent, med en sats pr. innbygger i kommunen.

Derfor slår dagens system veldig dårlig ut for små kommuner med få innbyggere.

Om vi tar min kommune, Aremark som et eks. har det i perioden 2014 – 2018 fått økt overføringene fra staten med 6 %.

I samme periode er lønns og prisstigningen på 10,5 % altså en nedgang på 4,5 %.

Aremark kommune sliter vi med fraflytting, sentralisering og en stadig eldre befolkning.

Mange unge velger å flytte ut av kommunen. Vi får rett og slett færre innbyggere i yrkesaktiv alder, som igjen fører til et lavere tilskudd fra staten og skatteinntekter. Dette er konsekvenser av Høyre politikk.

Dette er en spiral som går i feil retning.

Vi behøver også utvikling og nødvendige investeringer i f.eks. helse, omsorg og skole, for at vi skal kunne gi våre innbyggere tjenestene de har behov for.

Dette koster ofte mer pr. bruker av tjenestene i små kommuner enn i de store, da investeringene er like store men færre hoder å fordele kostnadene på.

For å kunne gjøre disse investeringene så blir kommunene nødt til å ta opp store lån og en enda høyere gjeldsbelastning som igjen kan føre til kutt i andre tjenester som kultur for å kunne betjene disse lånene.

Dette er ikke en utvikling, som fører til flere innbyggere og verdiskapning i små utkant kommuner.

Arbeiderpartiet er et parti som vil ha vekst og utvikling i hele landet, og må derfor være en garantist for at Staten i fremtiden legger til rette for at alle kommuner har likeverdige økonomiske forutsetninger for å kunne løse sine oppgaver.

Tilslutt vil jeg si at vi som parti, må sørge for at forhandlingsretten for pensjonister gjeninnføres. Detaljene kan dere se i forslaget fremmet av Østfold.