Det er i kommunene folk bor og lever sine liv

Å gi trygghet for gode tjenester innenfor skole, omsorg og velferd i kommunene er derfor den viktigste oppgaven vi som politikere kan ha. Samtidig skal vi legge til rette for god infrastruktur så folk kan komme seg til jobb, skole og fritidsaktiviteter.

original_1478638195_5633926

Omsorg

Ap har høye ambisjoner for bedre kvalitet i velferd, omsorg og skole i kommunene. Og vi har høye ambisjoner for kommunenes og fylkeskommunenes muligheter for å tilrettelegge for næringsutvikling og arbeidsplasser lokalt.

Under Regjeringen Stoltenberg II fikk kommunesektoren et betydelig økonomisk løft. Denne satsingen har Arbeiderpartiet videreført i denne stortingsperioden. Hvert eneste år har vi prioritert mer penger til kommunene enn regjeringen og stortingsflertallet.

Vi følger opp dette også for neste år, og foreslår å styrke kommunesektorens inntekter med mellom 2 og 3 mrd. kroner ut over regjeringen opplegg i 2018. Dette fordi Regjeringens økonomiske opplegg for neste år ikke er godt nok. Det gir ikke kommunene det økonomiske handlingsrommet de trenger til å bygge ut kapasiteten og styrke kvaliteten på sentrale velferdsområder for innbyggerne.

Vi vil at flere som ønsker det skal få barnehageplass og vi vil ha økt pedagogdekning i barnehagene. Vi mener det er behov for mer tidlig innsats i skolen.

Vi mener kapasitet og kvalitet må bedres innenfor eldreomsorgen, og foreslår en forebyggingspakke som handler om psykisk helse, folkehelse og gode levevaner og trygg alderdom der bolig, aktivitet og omsorg prioriteres. For å få til dette må kommunenes økonomi styrkes, slik AP foreslår.

For fylkeskommunene er det store behov for opprusting av fylkesveinettet og behov for midler til kollektivtrafikk, båt- og fergeruter. Arbeiderpartiet prioriterer mer penger til dette. For Østfolds kommune betyr dette mer penger til gode tjenester for Østfoldingene. 10 av 18 kommuner i Østfold fikk i realiteten kuttbudsjett i 2017 fra dagens regjering.

Det er derfor behov for et regjeringsskifte for å sette Østfolds kommuner igjen i stand til å yte gode tjenester til befolkningen.

Irene Johansen, stortingsrepresentant Østfold AP