Den sirkulære økonomien er framtida!

Arbeiderpartiet vil stoppe veksten av avfall og legge til rette for mer gjenvinningsindustri i Norge.

Bølger slår innover kystlandskapet, overskyet vær. Foto: Øivind Haug

I dag kaster vi bort ressurser som kunne vært brukt om igjen. Vi sender verdifullt avfall til utlandet og for mye søppel brennes i avfallsanlegg eller forurenser naturen på andre måter. Slik kaster vi også vekk muligheten for en raskere overgang til fornybarsamfunnet.

Det som i dag blir avfall, kan i morgen være råmateriale på nytt. Den sirkulære økonomien er en mulighet for å skape nye arbeidsplasser over hele landet. I Norge har vi gode forutsetninger både for å mestre klimaendringene og for å klare en vellykket omstilling til et lavutslippssamfunn. Effektiv bruk av ressurser er helt avgjørende både for å redusere utslippene av klimagasser og for å sikre bærekraft.

Produksjon og handel må i langt større grad ta ansvar for klima og miljøspørsmål i tilknytning til hele verdikjeden. Vi må bygge strukturer for produksjon, handel og anskaffelser som legger til rette for den sirkulære økonomien.

Den sirkulære økonomien handler om hele verdikjeden av produksjon og bruk av produkter. Alt fra design som sikrer produktets levetid og reparasjonsmulighet, til å tilby tjenester fram for produkter, deleøkonomi, reparasjon, oppgradering, forlenget levetid, gjenbruk – og til slutt resirkulering. Potensialet i sirkulærøkonomien er enormt, både i form av økt konkurransekraft, levestandard, nye arbeidsplasser og klima- og miljøgevinster.

Arbeiderpartiet vil prioritere den sirkulære økonomien og legge til rette for at verdikjedene i alle næringer forblir i bruk så lenge som mulig. Dette vil medføre betydelig redusert ressurspress på råvarer og øke etterspørsel etter løsninger som driver oss over til lavutslippssamfunnet.

Det må gis målrettet støtte til utvikling av nye teknologier, innovasjon, pilot-testing og slikt bidra til å skape nye bærekraftige industrier, som gjennom samhandling kan bidra til grønn omstilling. Det må legges til rette for kunnskaps- og teknologiutvikling som vil endre produkter, prosesser og redusere kostnader.

Arbeiderpartiet vil legge til rette for at presset på naturresursene reduseres slik at ressurser brukes og gjenbrukeres mest mulig effektivt. De ressurser vi tar i bruk må holdes i omløp så lenge som mulig.

Norge må gå i front og være ledende i arbeidet med den sirkulære økonomien og det må utarbeides langsiktige strategier for å imøtekomme behovene for omstilling. 

Vi i Arbeiderpartiet er klare for den grønne omstillingen og for å prioritere den sirkulære økonomien i den kommende stortingsperioden.

Shakeel Rehman kandidat til stortingslista Østfold Arbeiderparti