Budsjett for en krevende tid

av: Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken og Elise Waagen, stortingsrepresentant Østfold

I dag har regjeringen lagt frem forslag til statsbudsjettet for 2023. Som varslet blir opplegget svært stramt for kommunene i Østfold og fylkeskommunen. Noe som innebærer tøffe prioriteringer lokalt og regionalt.

Krigen i Ukraina, energikrisen og en kraftig prisvekst gir utfordringer for, og målet med dette budsjettet er å bidra til å få kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser, og utjevne de sosiale og geografiske forskjellene. Trygg økonomisk styring beskytter vanlige folk mot høyere og raskere renteøkninger enn nødvendig. I denne situasjonen handler trygg økonomisk styring om å bruke mindre penger. Dette for at renten ikke skal stige enda mer - for det er det vanlige folk merker på kroppen med økte renter på lån og økte priser.

Regjeringen er opptatt av at de som strever, skal få hjelp, og veien inn i arbeid skal bli kortere. I stedet for å bruke mer, vil regjeringen fordele bedre.

Sindre, Siv, Elise

Sindre, Siv og Elise

Regjeringen vil prioritere:

Styrke fastlegetjenesten med 920 millioner kroner. Samtidig endres grunnfinansieringen til fastlegene slik at fastlegen får høyere finansiering for pasienter med større behov for oppfølging. Behov, ikke betalingsevne, skal være premisset for rask og god behandling. Endringen vil både gjøre pasientlistene kortere gjennom raskere behandling, og gi fastlegene mer tid til de som trenger det mest.

Psykisk helse styrkes med 150 millioner kroner, og utvikling av nye tiltak på psykisk helse- og rusfeltet, og 150 millioner til sykehusene som skal styrke døgnbehandlingen der.

Utsatte barn og unge ved å utvide deres mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, gjennom en økning på 96 mill. kroner til tilskuddsordningen for inkluderingen av barn og unge. Inkludert i dette er en satsing på utstyrssentraler.

Øke bemanningen både på skoler og i barnehager i levekårsutsatte områder og gi mer midler til norsk språkutvikling for minoritetsspråklige barn i barnehager.

Bedre tilbudet i barnevernet gjennom midler til økt kvalitet i barnevernstjenestene i kommunene (25 millioner), tverrfaglig helsekartlegging (21 millioner) og styrking av barnevernsinsitusjoner drevet av ideelle (10 millioner). I tillegg foreslås 37,8 millioner kroner til økte kostnader knyttet til ny barnevernslov.

Legge om støtten til enslige forsørgere gjennom økt utvidet barnetrygd tilsvarende maksimal skatteverdi av fradraget (fra 1 054 kroner i måneden til 2 016 kroner, dvs. 11 544 kroner mer i året), slik at ingen kommer dårligere ut, og at de med for lav inntekt til å motta fullt skattefradrag får økt offentlig støtte.

Bedre og mer tilgjengelige barnehager gjennom å senke maksprisen til 3000 kroner per måned og styrke kompetansetiltak for ansatte i barnehagene. Bevilgningen til kvalitet i barnehagelærerutdanningen foreslås økt med 50 millioner kroner og midlene til etter- og videreutdanning for barnehageansatte foreslås økt med om lag 180 millioner kroner.

Forslag til statsbudsjettet vil for Østfold vil blant annet innebære:

Regjeringen prioriterer InterCity-utbyggingen på Follobanen og Østfoldbanen. Prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad omfatter om lag 10 km nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss. Planlegging av togparkering syd for Moss prioriteres også. Når prosjektet vil bli ferdig, er usikkert. Det er også usikkert om vedtatt kostnadsramme er tilstrekkelig. Det arbeides med å etablere en ny plan for arbeidet frem til ferdigstillelse av prosjektet, for å redusere usikkerheten i prosjektet. Det totale anslaget til prosjekter på InterCity Østfoldbanen og Follobanen er på om lag 3,4 milliarder kroner.

Østfoldbanen: På Østfoldbanen vil det i 2023 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband og lignende.

Bypakke Nedre Glomma: Får videreført dagens belønningsmidler i 2023 med om lag 60 mill. I tillegg til om lag 22 mill.til reduserte billettpriser. Forhandlinger om byvekstavtale vil ikke starte opp før departementet har gjennomført en evaluering i 2 trinn.

Atomopprydding: Regjeringen bevilger: 512 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering i Halden (NND). Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til etablering av en teknisk støtteorganisasjon (TSO) og til økt kapasitet til råd og veiledning knyttet til dekommisjoneringsarbeidet med kjernereaktorene i Halden og Kjeller

For Østfoldmuseet avdeling Borgarsyssel museum i Sarpsborg: Det har tidligere vært oppnådd enighet mellom Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune og staten om fordeling av kostnadene knyttet til rehabilitering av de gamle arbeiderboligene St. Olavs vold. Regjeringen følger opp denne avtalen i statsbudsjettet, og sikrer 5,8 millioner til formålet i 2023.

Regionale utviklingsmidler: Regjeringen foreslår å bevilge 56,1 millioner kroner til Viken fylkeskommune.

Oslofjorden: Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 millioner kroner for å styrke arbeidet med å redusere utslippene fra kommunalt avløp til Oslofjorden. Regjeringen foreslår også å bevilge 7,5 millioner kroner til arbeid med gjenoppbygging av økosystemene og potensialet for bærekraftig høsting i Skagerrak.

Sivil klareringsmyndighet (SKM) i Moss: Som følge av at Sivil klareringsmyndighet (SKM) får flere anmodninger om sikkerhetsklarering enn tidligere, foreslår regjeringen å øke bevilgningen for 2023 med 9,6 millioner kroner. Forslaget vil øke saksbehandlingskapasiteten til SKM i Moss.

Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti

Siv Henriette Jacobsen

Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder Viken

Elise Waagen

Elise Waagen, stortingsrepresentant Østfold