Bør FB ta seg en bolle også?

FBs Jon Jacobsen fortsetter å dyrke oppfatningen om at vi ikke får til noe for Østfold, når han kommenterer Trønderopprøret mot en trønderfri regjering.

Svein Roald Hansen

Det bekrefter hvor krevende det er å slå hull på mytene om at vi som representerer Østfold på Stortinget ikke får gjort noen verdens ting for hjemfylket. Tross dekning i egen avis, festner det seg ikke i hukommelsen når kommentarartikler skrives.

Under regjeringen Stoltenberg skjedde det vitterlig mange positive ting her hos oss. Nytt sykehus på Kalnes, nye fengsler i Halden og på Ravneberget, 4-felts E6 gjennom fylket, ny E18. Rygge ble åpnet for sivil flytrafikk. 100 millioner bevilget til oppussing av forsvarets bygningsmasse i Gamlebyen, om lag like mye på Festningen i Halden.

Fylkes kulturinstitusjoner fikk et betydelig økonomisk løft gjennom Stoltenberg-regjeringens kulturløft, Haldenkanalen er kommet fast inne på riksantikvarens budsjett med årlige bevilgninger til vedlikehold, Inspiria Sciensenter fikk 40 millioner fra regjeringen. I vårt budsjettforslag for 2014, lå det inne oppstartbevilgning til fylkeskulturscene i Fredrikstad, men dette ble dessverre strøket av Høyre-regjeringen.

I 2012 og 2013 ble det bevilget 850 millioner i tiltakspakker for treforedlingsindustrien, Borregaard har fått 58 millioner i investeringsstøtte fra Innovasjon Norges til demonstrasjonsanlegg for produksjon av bio-rafineri, Saugbruks har fått millioner fra Enova til energi-effektivisering, Titan i Fredrikstad er fritatt for tungavgift på mineralolje og kommet inn under kvotesystemet med CO2. Det har spart bedriften for nærmere 20 millioner i årlige avgifter.

For første gang ble det gjennomført endringer i kommunenes inntektssystem som ga Østfold-kommunen et noe høyere inntektsnivå.

Arbeide med nytt dobbeltspor fra Ski til Oslo (Follobanen) ble startet opp, og planleggingen for dobbeltspor gjennom Østfold ble satt i gang (og følges opp av den nye regjeringen). Fra 1990-tallet kan det minnes om bevilgningene til Industrioffensiven og senere Byoffensiven, som Gro-regjeringen bevilget midler til på 1990-tallet. Viktig for utviklingen av samarbeidet innad i Østfold.

Jacobsen framhever høyreordfører Edquists artikkel hvor han oppsummerte at Østfold er Norges glemte fylke som så forbilledlig. Endelig en som slår i bordet, liksom. Jeg overlater til Jacobsen å sjekke hva Høyre-regjeringen har lagt igjen av resultater for Østfold siden 2013.

 Svein Roald Hansen
Stortingsrepresentant for Østfold Ap