Barnefattigdom – vårt felles ansvar

Østfold har den høyeste andelen barnefattigdom i landet, utenom Oslo. En stor andel av våre Østfold-barn står i fare for å ikke kunne få ta del i fellesskapet. Arbeiderbevegelsen har alltid kjempet for like muligheter til alle. Dette gjennom trygge jobber, en lønn å leve av, en fellesskole for alle og et offentlig sikkerhetsnett. Barnefattigdommen i Østfold forteller oss at kampene er like aktuelle i dag.

Elise Bjørnebekk - Waagen
Tallenes tale er tydelig, alle bykommunene i Østfold (Askim, Eidsberg, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss) ligger godt over landsgjennomsnittet. Hele 16,3 prosent av barna (0-17 år) i Askim og 15,4 prosent av barna i Sarpsborg lever under grensen for barnefattigdom. Det er langt over landsgjennomsnittet på 9,4 prosent. Det hjelper ingen å bli motløs og rådvill i kampen for et mer rettferdig Østfold der alle har like muligheter. Skal vi bekjempe barnefattigdom må vi fortsette å jobbe for arbeid til alle og høy sysselsetting. Arbeid er inngangen til en stabil inntekt, trygghet og bolig. Det må legges til rette for trygge arbeidsplasser, og vi må gi folk de nødvendige verktøyene til å mestre en arbeidshverdag. Det er forsket mye på generasjonsoverføringer, utdanning, inntekt, helse og levekår. Dette er faktorer som i høy grad spiller inn på barns oppvekstsvilkår. Gjennom skolen blir barn og ungdom rustet for arbeids- og voksenlivet. Når ungdommer faller fra i den videregående skolen står de i fare for å bli løpt i fra i et arbeidsliv som stiller høye krav til kompetanse. Arbeidet mot barnefattigdom må være omfattende og bredt. Læreplasser for morgendagens fagarbeidere, attraktivitet og næringsutvikling, gode bomiljø og folkehelse er saker som med riktige prioriteringer som kan snu den negative statikken over tid. Når vi skal bekjempe usosiale forskjeller må vi evne å ha to tanker i hodet på en gang. Snu trender tar tid, men barn som står på sidelinjen har ikke tid. Det å være fattig i Østfold skal ikke være synonymt med utenforskap. Derfor må vi legge til rette for et rikt kultur- og idrettsliv som er inkluderende. Gratis aktiviteter, og støtteordninger slik at økonomi ikke står i veien for at barn får delta på fritiden. At skolen skal være gratis er verdt å holde fast ved. I Sarpsborg er det stor forskjell mellom bydeler og områder i andelen barn som lever i fattige familier. Alvim er en av levekårssone med lavest medianinntekt. Barneskolen som er tilknyttet Alvim har blitt en motor i nærmiljøet. Her foregår det gratis aktivitetstilbud for alle barn etter skoletid. Programmet er mangfoldig og strekker seg fra leksehjelp, fritidsklubb, gitarkurs, idrett og kultur. Aktivitetene krever ingen påmelding og er gratis. I tillegg er det mulig å låne gratis sportsutstyr på skolen. Når vi bygger ned forskjeller, trengs det flere tiltak slik som Alvimhaugen barneskole. Her er det ikke foreldrenes lommebok som avgjør om barnet kan delta. Gjennom en rettferdig fordeling står Arbeiderpartiet stødig i arbeidet for like muligheter. De som har mye skal bidra mer. Dette muliggjør en felles innsats for barn og ungdom som trenger et sterkt fellesskap i ryggen. Sammen kan vi skape gode inkluderende hverdager. Barnefattigdom er vårt fellesansvar. Elise Bjørnebekk-Waagen Stortingskandidat for Arbeiderpartiet