Shakeel foran busk

Barnas nye Østfold!

av: Shakeel Rehman

Barn og unges oppvekst er viktig for oss i Østfold Arbeiderparti. For at våre barn skal kunne vokse opp og bli trygge voksne er de rammene vi gir gjennom skole, barnehage, fritidstilbud, helsestasjonen og alle de andre arenaene i barn og unges liv, helt avgjørende.   

Våre tjenester og tilbud til barn- og unge, voksne og eldre skal være både gode og forebyggendeVi vil styrke laget rundt barna og familiene som trenger ekstra støtte. Barnehager, lekeplasser, idrettsarenaer og skoler må være universelt utformet for at alle skal kunne delta. Ingen barn skal oppleve å stå utenfor fellesskapet.  

Barnehagen er første trinn i et langt utdanningsløp og skal gi barn en god start, uavhengig av bakgrunn og behov. Gode barnehager er positivt for barns språklige, kognitive og sosiale utvikling og de er viktige for å utjevne sosiale forskjeller.  

Kvaliteten i barnehagene er av stor betydning for at barn skal trives og utvikle seg godt. Et trygt og tilrettelagt barnehagetilbud utvikler barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang og er et sted hvor barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende.

For å følge opp hvert enkelt barn på en god måte, er det viktig at det er nok voksne i barnehagen, og at flest mulig av disse har relevant utdanning.  

SFO er en viktig arena for fellesskap, lek, læring og aktivitet. SFO skal være tilgjengelig for alle barn, fremme deltakelse og medvirkning og må oppleves som inkluderende for alle.  

Vi ønsker en inkluderende kunnskapsskole som gir alle barn det utgangspunktet de trenger for å kunne delta i samfunnet, og gode barnehager av høy kvalitet som gir en god start i livet.  

Barn og unge trenger en skole med mer aktiv, praktisk og tilpasset undervisning, der alle elever møter kvalifiserte lærere som har tid til dem. De fortjener en skole som tar læring og trivsel på alvor. Østfoldskolene skal gi alle barn like muligheter.

Fremdeles reproduseres og forsterkes sosiale forskjeller i skolen. Å sørge for at alle barn lærer godt på skolen, uavhengig av sosioøkonomisk, kulturell eller geografisk bakgrunn, er noe av det viktigste vi kan gjøre for et mer rettferdig samfunn med mindre forskjeller. 

Grunnlaget for god helse legges tidlig og vi må rette særskilt oppmerksomhet mot våre aller yngste. En god skolehelsetjeneste bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen. Det kan hindre frafall og forebygge helseproblemer senere i livet. Som en gratis, lavterskel tjeneste kan skolehelsetjenesten særlig bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.  

Med Arbeiderpartiet ved roret skal vi fortsette satsingen på barn og unge, og sikre gode forutsetninger for at alle barn kan lykkes i livet!

Shakeel Rehman

15. kandidat for Østfold Arbeiderparti