Barn og unges psykiske helse

I høst behandler Stortinget opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Arbeiderpartiet mener vi må gjøre mer for å forebygge at barn og unge får psykiske plager og lidelser.

EBW

Psykisk uhelse blant barn og ungdom er et folkehelseproblem. Ulike undersøkelser viser at rundt 15-20 % av barn og unge i alderen 3-17 år har betydelige psykiske helseplager, og at omtrent 8 % har så alvorlige problemet at de tilfredsstiller kriteriene for en psykisk lidelse.

Folkehelseinstituttet utga I 2018 rapporten «Psykisk helse i Norge». I denne rapporten fremgår det at psykiske lidelser og rusbrukslidelser er utbredt i den norske befolkningen, og at disse lidelsene bidrar til betydelige helsetap. De vanligste lidelsene for barn og unge er angst, atferdsforstyrrelser og affektive lidelser. I rapporten understrekes en bekymringsfull økning i andelen unge jenter som rapporterer et høyt nivå av psykiske plager og som oppsøker helsetjenesten for sine plager.

Arbeiderpartiet ønsker et helsefremmende samfunn der barn og unge ikke blir syke av press og stress. Målet må være et samfunn der barn og unge er trygge på sin egenverdi og opplever mestring.

Det er all grunn til å være bekymret for utviklingen. I fellesskap har vi ansvar for å forebygge at barn og unge utvikler psykiske plager og lidelser, og sørge for at alle som trenger hjelp møter et tilgjengelig og koordinert hjelpeapparat. Undersøkelser viser klare tilbakemeldinger fra barn og unge, vi har en vei å gå med å gi best mulig hjelp.  

I høst behandler Stortinget regjeringens opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Det er viktig at dette blir en reell opptrapping, og ikke fine ord i et dokument. I opptrappingsplanen skriver Høyre-regjeringen at de vil vurdere innfasing og prioritering av enkelttiltak i planen i de årlige budsjettforslagene. Et reelt løft for barn og unges psykiske helse krever forpliktende tiltak og prioriteringer over tid.  

Jeg håper Stortingets behandling av opptrappingsplanen fører til tyngre forpliktelser og konkrete tiltak for å fremme barn og unges psykiske helse. Barn og unges psykiske helse må tas på alvor.