Arbeidet mot voldtekt med styrkes!

En av ti norske kvinner har opplevd voldtekt i løpet av livet, halvparten av disse var under 18 år da voldtekten skjedde.

EBW

Det er få domfellelser i voldtektssaker og alt for mange saker blir henlagt av politiet. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) beskriver at det er ingen indikasjoner på at voldtekt har gått ned over tid. Det haster med å få på plass en ny handlingsplan mot voldtekt og et løft for overgrepsmottakene.

Voldtekt er grov kriminalitet og kostnaden for den enkelte og for samfunnet er betydelig. Vi har et ansvar i fellesskap for å forebygge voldtekt, og sørge for at alle som har blitt utsatt for voldtekt får god helsehjelp og oppfølging i politiet og domstolene.

Tallene taler for seg selv, – og bak hvert tall er det en vond historie. 

Overgrepsmottakene er lavterskel hjelpetilbud som skal gi rask helsehjelp for personer utsatt for overgrep.

Det er avgjørende at overgrepsmottakene er av høy kvalitet for å ivareta rettsikkerheten, gjennom sikring av spor, og at voldtektsutsatte får god helsehjelp. Verdens Gang avdekket i en artikkel publisert 29. november  at 10 av 25 overgrepsmottak mangler døgnberedskap og det kan ta timer før voldtektsutsatte blir undersøkt.

I svar på skriftlig spørsmål om kvaliteten på overgrepsmottakene fra undertegnede til helseministeren skriver helseministeren følgende: 

De regionale helseforetakene melder tilbake at samtlige overgrepsmottak har beredskapsvakt. Det framgår at denne er organisert på ulike måter, men at det er tilgang på fagpersonell hele døgnet

Svaret til helseministeren står i kontrast til VGs artikkel. Dessverre er det slik at enkelte overgrepsmottak har ringelister for både lege og sykepleier, og er fullstendig avhengig av at en av de ansatte sier ja når de blir oppringt for at den overgrepsutsatte skal få den nødvendige helsehjelpen.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet en rapport over status for overtakelsen av overgrepsmottak til de regionale helseforetakene. Konklusjonen i rapporten var blant annet at det ikke var etablert beredskapsvakt ved alle mottak, den rettsmedisinske kompetansen og psykososial oppfølging varierte mellom mottakene. Det er åpenbart fortsatt stort behov for at helseministeren tar rapporten på alvor og sikrer et kvalitetsløft overgrepsmottakene.

I Arbeiderpartiets alternative statsbudjsett har vi satt av 93 millioner kroner, utover regjeringen, innenfor sykehusramma til arbeidet mot vold og overgrep. Dette er midler som er helt nødvendig for å få på plass flere sosialpediatere, økt tilgang på medisinske undersøkelser ved Barnehusene og løfte overgrepsmottakene.

Store variasjoner mellom overgrepsmottakene er uakseptabelt. Hvor du bor skal ikke avgjør din rettsikkerhet, fysisk og psykisk helsehjelp hvis du har blitt utsatt for et overgrep.

Elise Bjørnebekk-WaagenStortingsrepresentant, Ap