Arbeiderpartiet vil innføre tillitsreform!

Vi vil ha slutt på at våre velferdstjenester blir markeds- og konkurranseutsatt tjenesteproduksjon

Shakeel

Den offentlige forvaltning har over tid utviklet seg i en gal retning. Markedsinspirerte styringsprinsipper som New Public Management (NPM), har medført detaljstyring, økt byråkrati, krav om effektivisering og et rapporteringsvelde. Grunnleggende velferdstjenester er ikke markeds- og konkurranseutsatt produksjon. Vi må få slutt på at vår velferdsstat styres på markedsmekanismer som på ingen måte hører hjemme i offentlig sektor. Vi må bort fra importerte ledelsesmodeller, og misforstått mål- og resultatstyring. Dette hindrer ansatte i velferdsstatens tjenester i å gjøre jobben sin på en tillitsfull, faglig og god måte.

Det offentlige skal være gullstandarden i arbeidslivet vårt, og tjenestene vi tilbyr skal være av den beste kvalitet. Vi trenger ny arbeidsgiverpolitikk i offentlig virksomhet og tillitsreformen vil derfor være en av de aller viktigste reformene for en Ap-ledet regjering fra 2021.

Vi får bedre velferdstjenester og tettere kontakt mellom de som mottar tjenester og de som yter dem, dersom de ansatte får mer tid og tillit til å gi hjelp og møte deres behov. Folk på jobb i offentlig sektor har mye å være stolte av. De står på hver dag for fellesskapet, og under koronakrisen har de ansatte i helsesektoren vist hvor viktige de er for velferdsstaten! Likevel er det i dag mange ansatte i velferdstjenestene som blir pålagt å bruke utallige timer på papirarbeid, kontrollrutiner og på å rapportere den samme informasjonen flere ganger. Dette er timer som kunne vært brukt på å yte tjenester, gi omsorg og behandling.

Vi må ta interesseorganisasjonene, de tillitsvalgte og ledelsen i store offentlige virksomheter med på en forpliktende prosess om hvordan tillitsreformen kan utformes på det enkelte tjenesteområde, som for eksempel sykehus, sykehjem, hjemmetjenester, bo- og servicesentre osv.

Vi vil styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, både i staten og i kommunene. Partssamarbeid må bli en viktig del av jobben til ledere på alle nivåer i offentlig sektor. Det er en forutsetning for å kunne lykkes med tillitsreformen.

Vi må bruke teknologi som verktøy i tjenesteutvikling og sørge for at store IKT-prosjekter i offentlig sektor styres bedre, i god dialog med ansatte og de som mottar tjenester, og ved å bygge opp kompetanse i egen organisasjon fremfor å kjøpe dyre konsulenttjenester.

Gjennom tillitt og dialog med de som mottar tjenester, pårørende, ansatte og tillitsvalgte skal vi arbeide for å realisere tillitsreformen. Slik vil vi sikre at våre dyktige ansatte kan bruke mer tid på helse og omsorgstjenester, fremfor å bruke tid på rapportering og misforstått mål- og resultatstyring!

Før kalte vi de som bor på sykehjem for beboere, nå omtales de som brukere av ulike tjenester. Folk som mottar helse og omsorgstjenester blir nærmest omtalt som en byrde for samfunnet, fordi de måles på kostander! New Public Management har medført at våre velferdstjenester er blitt markeds- og konkurranseutsatt tjenesteproduksjon! Det vil vi ha slutt på! Med Arbeiderpartiet i regjering vil vi innføre tillitsreformen i den kommende stortingsperioden!

Shakeel Rehman, stortingskandidat fra Moss