Arbeiderpartiet vil innføre tillitsreform!

Av: Shakeel Rehmann

Den offentlige forvaltning har over tid utviklet seg i en gal retning. Markedsinspirerte styringsprinsipper som New Public Management (NPM), har medført detaljstyring, økt byråkrati, krav om effektivisering og et rapporteringsvelde. Grunnleggende velferdstjenester er ikke markeds- og konkurranseutsatt produksjon. Vi må få slutt på at vår velferdsstat styres på markedsmekanismer som på ingen måte hører hjemme i offentlig sektor. Vi må bort fra importerte ledelsesmodeller, og misforstått mål- og resultatstyring. Dette hindrer ansatte i velferdsstatens tjenester i å gjøre jobben sin på en tillitsfull, faglig og god måte.

Folk på jobb i offentlig sektor har mye å være stolte av. De står på hver dag for fellesskapet, og under koronakrisen har de ansatte i helsesektoren vist hvor viktige de er for velferdsstaten! Likevel er det i dag mange ansatte i velferdstjenestene som blir pålagt å bruke utallige timer på papirarbeid, kontrollrutiner og på å rapportere den samme informasjonen flere ganger. Dette er timer som kunne vært brukt på å yte tjenester, gi omsorg og behandling.

Gjennom tillitt og dialog med de som mottar tjenester, pårørende, ansatte og tillitsvalgte skal vi arbeide for å realisere tillitsreformen. Slik vil vi sikre at våre dyktige ansatte kan bruke mer tid på helse og omsorgstjenester, fremfor å bruke tid på rapportering og misforstått mål- og resultatstyring!

Vi må ta interesseorganisasjonene, de tillitsvalgte og ledelsen i store offentlige virksomheter med på en forpliktende prosess om hvordan tillitsreformen kan utformes på det enkelte tjenesteområde, som for eksempel sykehus, sykehjem, hjemmetjenester, bo- og servicesentre osv.

Det offentlige skal være gullstandarden i arbeidslivet vårt, og tjenestene vi tilbyr skal være av den beste kvalitet. Vi trenger ny arbeidsgiverpolitikk i offentlig virksomhet og tillitsreformen er en av de aller viktigste reformene for en Arbeiderpartiet!  Vi får bedre velferdstjenester og tettere kontakt mellom de som mottar tjenester og de som yter dem, dersom de ansatte får mer tid og tillit til å gi hjelp og møte deres behov.

Shakeel