Arbeiderpartiet leverer til revidert nasjonalbudsjett

Stein

6 Milliarder til kommunene nå, og garantier for at tapte skatteinntekter, merutgifter i forbindelse med smittevern og til å opprettholde kollektivtrafikken kommer,  er Arbeiderpartiets forslag når Revidert Nasjonalbudsjett skal vedtas om en uke. I tillegg mener vi at det må komme en ny behandling av kommuneøkonomien for 2020 allerede i oktober med de siste oppdaterte tall. Kommunene må ha trygghet og sikkerhet for de økonomiske forutsetningene slik at de slipper å kutte i helt nødvendige og viktige tjenester innen omsorg, skole og oppvekst. Kommunene trenger forutsigbarhet slik at planlagte investeringer kan gjennomføres og dermed bidra til å holde aktiviteten i det norske arbeidsmarkedet oppe, spesielt innen byggenæringen. Kommunen er vår felles viktigeste velferdsleverandør og vi kan ikke stille oss slik at kommunene nå blir tvunget til å gjennomføre store kutt i velferden fordi regjeringen ikke reagerer.

Arbeiderpartiet har denne uken også vedtatt at kommunene må få minimum 3 milliarder mer enn det regjeringen foreslår for 2021, regjeringens forslag til kommuneøkonomi for 2021 er altfor svak og vil ikke bidra til at kommunene kan utvikle og bedre kvaliteten i sine tjenester til innbyggerne og det mener Arbeiderpartiet er en feilprioritering og at kommuneøkonomien må styrkes. Sammen med Arbeiderpartiets forslag i krisepakkene vil disse satsingene være til god hjelp for å holde aktiviteten oppe og gi kommunene god drahjelp for å kunne yte god service til sine innbyggere.

Regjeringens svar er at kommunene sparer så mye penger på lavere arbeidsgiveravgift, lavere lønnsstigning og lavere priser at kommunene har mer enn nok penger, noe alle våre tillitsvalgte ute i kommunene er sterkt uenige i, det vi hører er at det går mot store kutt i kommunene for 2020 og 2021 dersom tap og ekstrautgifter ikke blir dekket opp.

Hva gjelder regjeringens forslag til kommuneøkonomien for 2021 er det i beste fall et 0 budsjett, altså ikke rom for nye satsinger eller utvikling av tjenestene i kommunene. Det er grunn til å frykte at med regjeringens forslag til kommuneøkonomi for 2021 blir det mer et spørsmål om kutt i tjenester enn om noe annet.

Arbeiderpartiet kommer til å legge fram sine forslag i Stortinget neste uke om styrket kommuneøkonomi, dessverre så kommer regjeringspartiene og FRP til å stemme ned forslagene. Det er behov for et nytt flertall på Stortinget og en ny regjering som forstår verdien av kommunale tjenester og fellesskapsløsninger. Det er i Stortingsvalget 2021 vi kan få det til.

Stein Erik Lauvås