Arbeiderpartiet legger til rette for milliardinvesteringer i fremtidens grønne arbeidsplasser i budsjettet

– Skal vi nå klimamålene fra Paris i fjor må utslippene i transportsektoren kuttes kraftig, sier Irene Johansen (Ap) i finanskomiteen på Stortinget. Norge har et mål om at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. For å nå dette målet foreslår Ap en rekke tiltak i vårt alternative budsjett som ble framlagt i dag. Vi vil sikre planleggingen av intercitytriangelet, og plusser på 200 mill mer enn regjeringen. I tillegg satser vi 700 mill mer på kollektivtransport gjennom bymiljøavtalene.

irene stortinget biogass

Vi foreslår et CO2-fond for næringstransporter etter modell av NOx-fondet for å få skiftet ut til nullutslippsteknologi. Men kjøretøy som går på fossilt drivstoff vil gå på veiene i mange år fortsatt, så for å redusere utslippene også fra disse er en viktig del økt satsing på biodrivstoff. I år blandes 5,5 prosent biodrivstoff inn i tankene under norske bensinpumper. Neste år skal innblandingen øke til 7 prosent, og økningen skal komme fra andre generasjons drivstoff fra søppel og skogsvirke. Ap ønsker en forpliktende opptrappingsplan for omsetingskravet for å nå målet om 40% biodrivstoff innen 2030: 10 prosent i 2020, 25 prosent i 2025 og 40 prosent i 2030, sier Irene Johansen. – Omsetningskravet vil bidra til økt etterspørsel etter biodrivstoff, og dermed forutsigbarhet for produsentene. – Vi behøver raske tiltak som bringer utslippene ned. Miljødirektoratet har sagt at 40 prosent bio-innblanding i 2030 er gjennomførbart, understreker Johansen.

For å stimulere til slik produksjon har vi også plusset på 250 mill til Miljøteknologiordningen. Dette er en ordning som blant annet Borregaard har fått tilskudd fra til sin pilot på produksjon av bioetanol.

- Biodrivstoffpolitikken AP tar til orde for vil gi store utslippsreduksjoner og legger til rette for milliardinvesteringer i fremtidens grønne arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

- Jeg opplever at vi har hatt god dialog med politikerne. Forholdene ligger nå til rette for at vi kan få til den bredt politisk forankrede, offensive og forutsigbare planen for biodrivstoff som vil utløse store industriinvesteringer og produksjon av avansert biodristoff fra skog i Norge, sier Lahnstein.

Vennlig hilsen

Irene Johansen

Stortingsrepresentant for AP

Medlem av finanskomiteen