Arbeid det aller viktigste

Mye går bra i Norge, og i Østfold. Derfor kan vi lett overse trekk som er alvorlige og bekymringsfulle. Et slikt trekk er unge som ikke kommer jobb.

Svein Roald Hansen

I Østfold er det nær 1600 ungdommer under 30 år som er arbeidsløse. I tillegg er det 1800 på tiltak. Omlag 400 av dem som trenger en lærlingeplass for å fullføre utdannelsen sin, får det ikke. Det er 1500 elever på oppfølgingstjenesten i den videregående skolen.

Veien fra utdannelse til arbeidsliv er blitt vanskeligere for mange unge. Faren for at for mange av disse blir stående utenfor arbeidsmarkedet øker. Dette er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet lanserer en tiltakspakke for å flere unge i arbeid og lover å bevilge en milliard kroner til yrkesfag i neste stortingsperiode.

Løft for yrkesfagene

For å sikre den kompetansen arbeidslivet trenger for framtida og den enkelte unge den kompetansen de trenger for å få jobb vil Arbeiderpartiet gjennomføre et løft for yrkesfagene.

Vi vil styrke yrkesopplæringen og sikre læreplass til alle som er kvalifisert til det. Det krever et mer forpliktende samarbeid mellom staten, skoleeierne og partene i arbeidslivet.

Som en del av dette forplikter Arbeiderpartiet seg til å bevilge minst en yrkesfagmilliard i neste periode for å sikre bedre kvalitet i opplæringa, tettere samarbeid med arbeidslivet om deres behov og læreplass til de som er kvalifisert for det

Vår tiltakspakke består av syv konkrete tiltak som tar tak i ulike deler av utfordringen:

For å sikre kompetanse for framtida:

• Forhindre frafall i skolen, gjennom tidlig innsats og flere lærere per elev.

• Styrke yrkesopplæringa, sikre læreplass til kvalifiserte kandidater og opprette flere fagskoleplasser.

• Opprette flere studieplasser for å investere i framtidas næringer, teknologiutvikling og velferdsstatens profesjoner.

For å hjelpe unge inn i arbeid:

• NAV Ung: Opprette egne stillinger og dedikerte kontaktpersoner med tettere oppfølging av ungdom ved NAV-kontorene.

• Finansiere flere tiltaksplasser. Både ordinære og for personer med nedsatt arbeidsevne.

For å hjelpe de som har behov for tilrettelegging:

• Benytte utdanning som arbeidsrettede tiltak i større grad. Vi ønsker å vri tiltak for unge med nedsatt arbeidsevne over til fullføring av videregående opplæring.

• Gjennomføre en aktivitetsreform for unge, herunder en jobbgaranti: I siste instans skal kommunene plikte å stille med en arbeidsplass, noe kommunene blir kompensert for.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant