Ap vil ikke straffe de som er små

Arbeiderpartiet kan ikke støtte innføring av et såkalt strukturkriterium i det kommunale inntektssystemet, slik regjeringen foreslår. Forslaget innebærer at basistilskuddet alle kommuner har i dag på 13,2 millioner kroner skal differensieres mellom såkalte frivillige og ufrivillig smådriftsulemper.

original_1478640676_5092173

Det betyr at kommuner som er små fordi de ikke slår seg sammen med nabokommuner, er «frivillige små» og skal straffes økonomisk for det ved å få lavere basistilskudd.

Arbeiderpartiet aksepterer ikke premisset om at kommunene kan deles inn i «frivillige» og «ufrivillige» små, slik regjeringen legger opp til. Vi har helt siden regjeringen presenterte kommunereformen, advart mot at regjeringen ville komme med slike økonomiske straffetiltak overfor kommuner som ikke ønsker sammenslåing. Nå foreligger det.

Grunnen til at inntektssystemet inneholder et basistilskudd, er at alle kommuner har utgifter knyttet til det å være kommune. Utgifter til administrasjon og politisk arbeid er eksempler på slike utgifter. Tilskuddet betyr ikke så mye for store kommuner med mange innbyggere, men er desto viktigere for kommuner med færre innbyggere. Tilskuddet kompenserer for ulempene ved å være liten.

Fram til nå har det ligget som premiss at alle kommuner skal motta fullt basistilskudd og at smådriftsulempene er blitt kompensert for fullt ut. Regjeringen forslag endrer på dette og vil i realiteten tvinge mange kommuner til å slå seg sammen, fordi de vil tape store inntekter ved å fortsette hver for seg. Arbeiderpartiets utgangspunkt er at kommunesammenslåing skal være frivillig for kommunene. Da kan man ikke straffe de som velger å fortsette som nå.

Et merkelig utslag av regjeringens forslag er at nesten samtlige kommuner med mellom 10.000 og 20.000 innbyggere taper inntekter. Dette er paradoksalt, ettersom regjeringens ekspertutvalg anbefalte at kommuner burde ha denne størrelsen.

Det er særlig uheldig at dette forslaget skaper stor usikkerhet blant kommunene i sluttfasen av prosessene med kommunesammenslåing. Regjeringen legger opp til at kommuner som slår seg sammen, skal ha forutsigbarhet, mens kommuner som vurderer å ikke slå seg sammen, skal ha betydelig grad av usikkerhet.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Ap