Ap foreslår forbud mot utleie

Utviklingen i byggebransjen går i gal retning. Det blir færre og færre ansatte, byggefirmaer reduseres og flere og flere innleide som jobber på byggeprosjektene. Denne utviklingen må snus.

original_1478640681_793402

Derfor har Arbeiderpartiets fraksjon i arbeid- og sosialkomiteen på Stortinget foreslått å starte arbeidet med å få innført forbud mot innleie, enten begrenset til de geografisk sett mest utsatte stedene eller til de mest utsatte bransjene.

Bemanningsselskapene er nå den største arbeidsgiveren på mange byggeplasser. Innleide fortrenger faste ansatte. Det gir usikre arbeidsforhold uten garanti for en inntekt det går an å leve av. Innleie fortrenger opplæringsbedrifter som driver fagopplæring og tar samfunnsansvar.

Erfaringen er at innleide arbeidere også har større risiko for skader og dødsfall, i en bransje med allerede høy risiko. Det hersker stor bekymring blant alle arbeidslivets parter om forvitring av kompetanse, manglende innovasjon og synkende produktivitet.

Det er viktige samfunnshensyn som står på spill. Vi ønsker flere fagarbeidere, flere faste ansettelser, og mer trygghet og maktbalanse i arbeidslivet.

I forslaget ber vi regjeringen kartlegge omfanget av innleie i bygg- og anleggsbransjen, herunder kartlegge om det er geografiske forskjeller. Vi ber regjeringen sikre at ulovlig innleie medfører kraftigere sanksjoner i form av overtredelsesgebyrer, og eventuelt karantenebestemmelser mot ut- og innleie ved gjentatte brudd. Arbeidstilsynet gis i oppgave å føre tilsyn med ulovlig innleie.

Vi ønsker også å få gjeninnført kollektiv søksmålsrett mot ulovlig innleie og utvide retten til å gjelde utleide arbeidere, og endre arbeidsmiljøloven slik at avtaler med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie og avvik fra arbeidsmiljølovens alminnelige arbeidstidsbestemmelser bare kan inngås der det er hjemlet i landsdekkende overenskomst.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Medlem av Arbeids- og sosialkomiteen