Alle skal med – en skole der alle kan lykkes

Arbeiderpartiets mål er en skole hvor alle elever opplever læring, god oppfølging, trygge rammer, trivsel og stimulanse. Vi trenger enda flere lærere med høy kompetanse med tid til å se alle og gi den hjelpen som trengs. Vi må sette inn innsatsen tidligere og styrke elevenes trygghet og helsehjelp.

Kandidater med Elise som frontfigur

Flere lærere er en forutsetning for en bedre skole, der alle elever opplever god læring, får nok hjelp, er trygge og trives.

Arbeiderpartiet vil gi kommunene rammer for 2000 ekstra undervisningsårsverk ut over de om lag 1000 som trengs for å dekke økende elevtall. Fortrinnsvis for å styrke læringen for elever i 1. til 4.klasse.

I dag slutter én av fire elever før de har bestått videregående opplæring. Norge har ikke råd til at 15.000 elever hvert år forlater skolen uten fagbrev eller studiekompetanse. Derfor må vi både ha ny politikk og ny innsats for å gi alle barn og unge muligheten til å lykkes i skolen. Grunnlaget for å kunne fullføre, legges tidlig i skoleløpet. Altfor mange elever kan ikke lese, skrive og regne godt. Da blir det vanskeligere å henge med i skole og arbeidsliv.

Arbeiderpartiet vil ha et kvalitetsløft i skole og barnehage og styrke laget rundt de yngste. Vi vil sørge for ekstra intensivundervisning og oppfølging til alle elever som trenger det – uansett hvor i landet de bor. Tidlig innsats er mye mer effektivt enn når hjelpen kommer sent.

Vi er i ferd med å få en lærerkrise i Norge. Det er for dårlig rekruttering til flere lærerutdanninger – særlig på barnetrinnet. En mer attraktiv arbeidssituasjon i skolen og en mer intensiv og spennende lærerutdanning er det viktigste for å øke rekrutteringen. Arbeiderpartiet vil forbedre lærerutdanningen, styrke etter- og videreutdanning og bidra til god skoleledelse og godt skoleeierskap over hele landet. Vi vil fortsette satsingen på etter- og videreutdanning for lærere, utvide til flere fag og styrke kompetansebygging i tidlig innsats.

Kommunene skal være gode skoleeiere. Vi vil stille klare krav til kvalitet i skolen og sørge for tett oppfølging av skoler og kommuner som sliter. For mange elever får ikke den hjelpen de trenger. Mobbing er et stort samfunnsproblem, og barn som blir mobbet, lærer mindre og er mer utsatt for sykdom og problemer senere i livet. Arbeiderpartiet vil ha et taktskifte i kampen mot mobbing og etablere beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner. Vi vil sørge for en skolehelsetjeneste som når alle elevene.

Rekordmange kvalifiserte elever får i dag nei til læreplass, og frafallet er størst i yrkesfagene. Samtidig vil vi få et økende behov for både rekruttere og utdanne flere fagarbeidere. Arbeiderpartiet vil ha et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og arbeidslivet. Avtalen må innebære at staten forplikter seg til å bevilge en yrkesfagmilliard i neste periode for å sikre alle kvalifiserte elever en læreplass, sørge for oppdatert utstyr og øke lærlingtilskuddet.

Stein Erik Lauvås, Elise Bjørnebekk-Waagen, Svein Roald Hansen, Siv Henriette Jacobsen og Arve Sigmundstad