God infrastruktur og bærekraftige løsninger for framtida

God infrastruktur er et sentralt virkemiddel for å utvikle fylket!

God infrastruktur er et sentralt virkemiddel for å utvikle fylket. Både innbyggerne, næringslivet og arbeidslivet er avhengig av et transporttilbud som fungerer. Arbeiderpartiet vil jobbe for et fremtidsrettet og bærekraftig samferdselstilbud over hele fylket. For å binde Østfold sterkere sammen er det helt avgjørende med gode muligheter til å reise på tvers av fylket. I byene må fremdriften til bypakkene fremskyndes og prioriteres høyt. Forbedring og vedlikehold av veiene har høy prioritet. Arbeiderpartiet vil gjøre det enklere å ta buss, tog og ferge, og vil bruke en stor andel av disse pengene til å bedre fremkommeligheten til buss, i tillegg til et bedre tilbud for de som går eller sykler.

Østfold Arbeiderparti vil:

• Videreføre og forbedre Flexx-ordningen i hele fylket, for å sikre tilbud til alle også de i distriktene

• Rv19 skal sikres utbygging så raskt som mulig

• Sikre utbygging av dobbeltspor fra Oslo til Gøteborg med forbindelse til Europa raskest mulig med to tog i timen på strekningen Oslo-Halden

• Bidra til arbeidet med Oslo-Stockholm 2.55 og jobbe for at tilbudet skal planlegges med stopp i Østfold

• Øke kapasiteten og tilbud både langs Østre og Vestre linje

• Sikre ferdigstillelse av E18 så raskt som mulig

• Øke bruken av buss og tog, og sikre gode bussforbindelser i fylkeskommunal regi og enklere reise med buss i fylket

• Sikre gode overganger og sømløse tilbud mellom ulike reisemåter

• Sette i gang brofornyelsen og forsere arbeidet med å bygge nye bruer blant annet over Kjøkøysund, Sarpefossen og Kanalen i Moss

• Jobbe for at flere byer i Østfold får ta del i bedre bymiljøavtaler og bypakker

• Videreutvikle en god TT-ordning som fungerer

• Sikre god transport til skolen for alle elever, uavhengig av funksjonsevne

• Sikre bedre trafikksikkerhet gjennom blant annet økt satsning på gang- og sykkelstier

• Tilby alle førsteklassinger sekker til skolestart som et trafikksikkerhetstiltak

• Bidra til rask gjennomføring av bypakkene og bedre tverrforbindelser i Østfold

• Få mer gods over på båt og bane

• Bruke vannveiene aktivt både til reiseliv og transport

• Videreføre forsøk med gratis buss for å utnytte kollektivkapasiteten i Østfold

• Videreutvikle et godt tilbud med bestillingsreise der det fungerer

• Sikre hele Østfold god tilgang på bredbånd

• Sikre god skoleskyss for elever på videregående skole

• Jobbe for å sette ned prisen på billetter for ungdom, og utvide fritidsbilletten til ungdom i hele Østfold til og med 20 år

• At skoleskyssordningens busskort skal bli mer fleksibelt, slik at man kan bruke det til og fra fritidsaktiviteter etter skoletid

• Jobbe for at Moss lufthavn Rygge kan gjenåpnes, primært i regi av Avinor

• Styrke busstilbudet mellom Østfold-byene, og regionene, for å sikre enkel, billig og grønn transport til alle

Er du enig med Østfold Arbeiderparti om God infrastruktur og bærekraftige løsninger for framtida?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker