Et godt og seriøst arbeidsliv for alle

Det er viktig at det offentlige Østfold går foran i arbeidet for å sikre et seriøst arbeidsliv!

Det er viktig at det offentlige Østfold går foran i arbeidet for å bekjempe sosial dumping og sikre et seriøst arbeidsliv med likeverdige konkurransevilkår. Arbeiderpartiet vil jobbe for at Østfold blir et foregangsfylke i kampen mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Vi vil også bidra til at kommunene i Østfold blir mer bevisste på og gjennomfører tiltak mot sosial dumping.

Fylkeskommunen er en betydelig innkjøper av tjenester og må bruke sin innkjøpsmakt for å styrke det seriøse arbeidslivet. Fylkeskommunen må ha tilstrekkelig kompetanse for å sikre kvalitet i innkjøp og etterlevelse av kontraktbestemmelser. En ny og videreutviklet Østfoldmodell skal stille krav om antall lærlinger ved utlysning av anbud, inneholde krav og regler for å motvirke arbeidsmarkedskriminalitet, sosial dumping og svart økonomi i alle innkjøp, kontrakter og samarbeid. Den skal også begrense bruken av underleverandører. Det skal iverksettes rutiner for å etterleve modellen.

Østfold fylkeskommune er en stor arbeidsgiver som bør gå foran som et godt eksempel når det gjelder å ta vare på sin ansatte. De ansatte er fylkeskommunens viktigste ressurs. Fylkeskommunen skal jobbe for en heltidskultur. Det betyr at stillinger som hovedregel utlyses som hele, faste stillinger.  Fylkeskommunen må bidra aktivt til arbeidet med å konkretisere en tillitsreform. Arbeidet må blant annet bidra til at de ansatte får større faglig frihet, mer medvirkning, innflytelse og kontroll over egen arbeidsdag. Fylkeskommunen må jobbe for å bli en mer inkluderende arbeidsplass gjennom blant annet god tilrettelegging for HMS-arbeidet gjennom blant annet kompetanseutvikling.

Fylkeskommunens tjenester skal drives i egenregi. Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester er ikke løsningen på fremtidas utfordringer. Der tjenester er satt ut på anbud, må det jobbes for å reversere dette. Eksempler på slike tjenester kan være kollektivtransport, renhold eller kantinedrift.

Østfold Arbeiderparti vil:

• Videreutvikle og vedta en god modell for å forsterke fylkeskommunens anbuds- og innkjøpsregelverk i samarbeid med partene i arbeidslivet

• Ta initiativ til holdningsskapende arbeid og aktiviteter som fremmer et seriøst arbeidsliv også i andre kommuner, bedrifter og virksomheter i Østfold

• Samarbeide tett med hovedpartene i arbeidslivet etter den norske modellen og inngå et formelt trepartssamarbeid

• Støtte opplæring og kursing av elever og lærlinger om rettigheter og plikter i arbeidslivet, i dialog med arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene

• Drive fylkeskommunale tjenester i egen regi

• Ta samfunnsansvar og gå foran gjennom å ta inn flere lærlinger i fylkeskommunal regi

• Føre en nøktern lederlønnspolitikk

• Jobbe for å få et tverr-etatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet og etablere et a-krimsenter til Østfold.

Er du enig med Østfold Arbeiderparti om Et godt og seriøst arbeidsliv for alle?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker