Et godt kulturliv over hele Østfold

Vi vil drive en aktiv kulturpolitikk som stimulerer til lokal aktivitet og kulturopplevelser over hele fylket!

Et felles kulturløft og felles kulturopplevelser er viktig for å bygge Østfold sammen. Østfold fylkeskommune har over lang tid hatt en bred og variert satsning på kultur over hele fylket og det ønsker Arbeiderpartiet å fortsette med. Vi vil drive en aktiv kulturpolitikk som stimulerer til lokal aktivitet og kulturopplevelser over hele fylket. Kultur er viktig i seg selv, men også for å øke Østfolds attraktivitet og bidra til satsninger på reiseliv og næringsutvikling.

Østfold Arbeiderparti vil:

• Utvikle kulturapp for Østfold for å sikre en god markedsføring av fylkets kulturtilbud samt videreutvikle ungdomsappen Bizzy

• Sikre god og stabil drift, også gjennom økte midler fra statsbudsjettet, for knutepunktsinstitusjoner som Galleri F15, Østfold Internasjonale Teater, Opera Østfold, Askim kulturhus og Det Norske Blåseensemble

• Jobbe for å få økt den statlige støtten til Opera Østfold til 70 prosent, og økt støtte til Østfold Scenekunst. Vi vil arbeide for å videreføre og øke statlig støtte til Litteraturhuset i Fredrikstad

• Lage en frivillhetsmelding, støtte frivilligheten, lokale lag og foreninger og styrke støtten til lokale kulturproduksjoner

• Sikre videreutvikling av Fargespill/Verdensbro Østfold, og tilrettelegge slik at tilbudet kan omfatte hele Østfold

• Sikre videre drift av Kulturdråpen

• Ha Kulturell Spaserstokk for eldre i hele fylket

• Arbeide for å få flere festivaler inn i statlig ordning

• Sikre fortsatt driftsmidler til paraplyorganisasjonene blant annet innen musikk og idrett

• Bidra til demokratiutvikling ved å sikre støtte til politiske ungdomsorganisasjoner

• Arbeide for å få midler fra den statlige potten for nasjonale kulturbygg

• Bidra til å etablere flere regionale og nasjonale idrettsanlegg i Østfold samt bidra til flere funksjonelle øvingslokaler for musikk

• Sikre og utvikle fartøyvernsenter på Isegran

• Gjeninnføre ordning med treårig festivalstøtteordninger i hver byregion, for å bygge oppunder et rikt kulturliv i hele Østfold

• Verdsette idrett og kultur gjennom blant annet priser og stipender

Er du enig med Østfold Arbeiderparti om Et godt kulturliv over hele Østfold?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker