Utvikling av Sarpsborg scene fortsetter

Arbeiderpartiet viderefører styrkingen av de regionale kulturbyggene i fylket ved vedtaket om å bevilge ytterligere 10 millioner til orkestergrav på Sarpsborg Scene.

Teater

Dette kommer som en direkte konsekvens av – og i samarbeid med Sarpsborg kommunes evne og vilje til å være med å et slikt spleiselag.

Samlet sett er det vedtatt investeringer i Sarpsborg scene for 53,7 mill. kr. i perioden 2017-2019. I tillegg utredes det nå videre utbedringer, knyttet til utvidelse av bl.a. sceneåpning og etablering av en orkestergrav.

Utvidelse av sceneåpningen har en estimert kostnad på ca. 15 mill. kr. inkl. mva. og er en forutsetning for realisering av en orkestergrav. I dag er det begrenset sikt for de som har plasser langt bak i salen og et spesielt tilrettelagt område for mennesker med nedsatt funksjonsevne. For å forbedre dette må sceneåpningen utvides i høyden.

Det finnes i dag ingen scener i hele Østfold med et format stort nok til å kunne benyttes ved større oppsetninger og som kan huse forestillinger som opera, alle former for musikkteater og musikaler. En orkestergrav vil være en fasilitet som gir mange flere muligheter til dette enn dagens salløsning. Utbygging av Sarpsborg scene vil gi både flere og bedre kulturopplevelser for hele fylket.

Ved å gjøre maksimalt ut av sine fasiliteter kan Sarpsborg scene, med sin beliggenhet og gode kommunikasjoner til hele fylket og Osloregionen, etablere en sterk egenart og en spennende profil for sitt kulturhus. Dette kan åpne muligheter for nasjonalt og internasjonalt samarbeid og utvidet aktivitet.

I samme møte ble det besluttet å gi minimum 10 millioner til Arena Fredrikstad til ekstra areal for tilrettelagt multifunksjonsbruk. Hvordan dette endelig blir vil bli tydeligere etter hvert som detaljplanleggingen blir ferdig.

Vedtaket viser med tydelighet Arbeiderpartiets vilje til å utvikle gode kvalitative kulturarenaer som kan skape gode regionale møteplasser for utvikling og gjennomføring av ulike typer kulturarrangementer.

Lars P Due, fylkestingsrepresentant

Næring og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune.