Undergraver elevenes rett til å gå på nærskolen

Siv

Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune

Regjeringens utspill om å innføre fritt skolevalg i hele landet undergraver elevenes rett til å gå på nærskolen. Dette er en statlig overstyring som også vil svekke bredden i fagtilbudet på mange videregående skoler i distriktene. 

Fylkene må kunne bestemme hva som er den beste ordningen for inntak til videregående opplæring i sin region. Med dette forslaget har regjeringen ikke forstått og vist respekt for de regionale forskjellene i utdannings-Norge. Dette er en meningsløs overkjøring fra statens side.

Det som kalles fritt skolevalg, er i realiteten et karakterbasert opptak der kun de med de beste karakterene kan velge, mens de med svake karakterer bli henvist til de skolene der det måtte være ledig plass. De aller fleste ønsker å gå på den nærmeste skolen, med kortest mulig reisevei. Et karakterbasert opptak betyr at mange ikke kommer inn på nærskolen sin.

Såkalt fritt skolevalg legger også opp til en sortering i A og B skoler de noen skoler blir en eliteskoler der de med de beste karakterene samles, mens andre skoler må slite med et dårlig omdømme. Alle forskning viser at det gjerne er de med dårligst karakterer som får lengst reisevei i et system med karakterbasert opptak. Retten til å gå på nærskolen sin er dermed at viktig tiltak for å sikre at flest mulig kan fullføre og bestå videregående utdanning.

Når regjeringen nå overkjører fylkeskommunene og vil innføre fritt skolevalg likt for hele landet, går det helt på tvers av intensjonene med regionreformen.  Dette er en kraftig innskrenking og overstyring i en av kjerneoppgavene til fylkeskommunen. Fylkesrådsledere, fylkesordførere og byrådsleder fra 10 fylker har nå sendt brev til kunnskaps- og integreringsministeren og partiene på Stortinget der ber Stortinget stanse forslaget om å frata fylkeskommunene muligheten til å selv å beslutte inntaksmodell for videregående opplæring.

Nærskoleprinsippet bidrar til likeverdige muligheter, sosial utjevning og integrering. Og ungdommene skal slippe lang reisevei. Målet er at flest mulig skal fullføre og bestå. Nærskoleprinsippet er med på å sikre dette.