Regjeringen satt hele ulveforliket i spill

Politikk handler om prioritering av knappe ressurser, og om fordeling av goder og byrder. En styrke ved det norske demokratiet, har vært at de store partiene har funnet sammen i tverrpolitiske forlik rundt flere av de mest krevende sakene. Sakene hvor avveiningen mellom goder og byrder er vanskeligst, og hvor behovet for langsiktighet, forutsigbarhet og legitimitet i befolkningen har vært størst.

Sigmundstad

Dette har vært viktig for å sikre legitimiteten til vedtakene og det politiske systemet, og har bidratt til en politisk kultur hvor vi har vært opptatt at det som forener oss, istedenfor det som splitter oss. Slike forlik betyr ofte at ingen av partiene får det helt som de vil, men ulike interesser veies mot hverandre og man finner et felles standpunkt som brede flertall kan stille seg bak. Dette var bakgrunnen da Arbeiderpartiet, Høyre, FrP og KrF gikk sammen om et ulveforlik i fjor. Hensynet til ulven, til landbruks og beitenæringen, en økende befolknings behov for mat, jakt og friluftsinteresser, bevaring av kulturlandskapet – og lokalbefolkningens tradisjoner, behov og interesser ble balansert mot hverandre, før man konkluderte gjennom et vedtak i Stortinget.

Regjeringens vedtak like før jul setter ikke bare stortingets vedtak til side, det setter også vedtakene fra de regionale viltnemdene til side – og det rokker ved trygghetsfølelsen til de som bor i de mest utsatte områdene. Skal vi lykkes med de store utfordringene nasjonen står overfor både innenfor klima og miljø, er vi avhengig av at politiske vedtak er bredt forankret og har legitimitet i befolkningen. Da har vi ikke råd til denne type soloopptredener fra statsråder som skyver byråkratiet foran seg.

I Sverige åpner en rykende fersk høyesterettsdom for lisensjakt på ulv, spørsmålene som er behandlet der – sammenfaller med spørsmålene som er reist her hjemme. Siden regjeringen satte anbefalingene fra lokaldemokratiet og de lokale og regionale viltnemdene til side, kan det være på sin plass å minne om hva partiene slo fast i ulveforliket som ble vedtatt på Stortinget: - Flertallet (Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti) mener derfor at regional forvaltning skal ha myndighet til å fatte vedtak om felling når bestanden av ulv er innenfor bestandsmålet.

Forliket forutsatte en balanse mellom hensynet til ulv og hensynet til lokalsamfunnet, og det la til grunn at ulvestammen skulle forvaltes - ikke vokse ubegrensetDet er dette vedtaket regjeringen nå har satt til side, så vidt jeg kan bedømme har regjeringen satt hele ulveforliket i spill. Konsekvensene av dette ser vi nå, frontene er tilspisset, folk mister tilliten både til det politiske systemet og til forvaltningen – og i skrivende stund er det busslaster med demonstranter på vei til Oslo for å markere sin misnøye mot regjeringen. Med den polariserte debatten vi nå ser, frykter jeg at konfliktnivået vil øke enda mer – det er ingen av oss tjent med.

For Arbeiderpartiet er det viktig å lytte til de som bor i de mest utsatte områdene – og finne løsninger som gir oss færrest mulig konflikter og ivaretar både naturens og befolkningens interesser. Jeg er vokst opp på gård og har sett husdyr som er tatt av rovdyr, og selv om jeg aldri har sett vill ulv – kjenner jeg følelsen av å være ute i naturen med barna og være usikker på hva man kan møte på. Skal vi ha et levende landbruk, kortreist og økologisk mat - og skal vi ta vare på kulturlandskapet – må vi finne en balanse i forvaltningen, sikre legitimitet i befolkningen og en bred politisk forankring som gir forutsigbare rammer. Der har regjeringen nå sviktet.

 Jeg kan ikke se at regjeringen er tjent med en minister som så tydelig setter seg over både lokaldemokratiet og stortingets vilje, og deretter gjemmer seg bak forvaltningen. Om ikke regjeringen selv evner å rydde opp, må Stortinget ta de nødvendige grep for å gjenopprette tilliten til det politiske Norge. Regjeringa må respektere Stortingets rovviltforlik. Regjeringen gjør klokt i å bygge opp under rovviltnemdenes skadebegrensende og konfliktdempende arbeid.

Arve Sigmundstad

Gruppeleder Halden Arbeiderparti Stortingskandidat Østfold Arbeiderparti