Ta vare på fjorden!

Stortinget vedtok enstemmig denne uken at det skal etableres en helhetlig plan for forvaltning av Oslofjorden. Det var på tide. Nå må vi jobbe for at vi som bor langs kysten blir tatt med på råd når planen skal utvikles.

Siv innlegg

At det skal utvikles en helhetlig plan for Oslofjorden er en viktig og gledelig nyhet for alle som bor rundt fjorden. Det er også fint at forslaget fikk full tilslutning. Det sikrer bærekraft og langsiktighet også i oppfølgingen. Planen bør utarbeides i tett kontakt med berørte kommuner og fylker, ikke bare gjennom skriftlige høringer, men også for å få inn viktige perspektiver tidlig i arbeidet.

Oslofjorden er spesiell sammenlignet med resten av Kyst-Norge, og den har også særskilte belastninger og utfordringer. Per kvadratmeter er Oslofjorden Norges viktigste marine areal både når det gjelder rekreasjon og Næring. Allikevel har det vært en påtakelig mangel at ingen har hatt det helhetlige ansvaret for forvaltningen av fjorden. Østfold Arbeiderparti og Fylkestinget i Østfold har gjentatte ganger vedtatt at vi ønsker en helhetlig forvaltning av fjorden, og samarbeider nå allerede med Vestfold om å ivareta bl.a. kysttorsk og hummer.

Det haster med å ta vare på det biologiske mangfoldet og fiskeartene i fjorden. Dette arbeidet må ha høyeste prioritet i planen. Et perspektiv som likevel ser ut til å være mangelfullt i det forslaget som ble lagt frem på Stortinget, er næringsperspektivet. For oss som bor langs kysten, bør det være like viktig å kunne leve av fjorden som å kunne leke på den. Vi vet også at det er fullt mulig å kombinere næring og miljøarbeid, bl.a. gjennom produksjon av nisjeprodukter som bidrar til å rense havet og bedre miljøet, slik som oppdrett av sjøpølse og alger. Også når det gjelder svartelistede arter, som stillehavsøsters, som er et stort problem langs fjorden og langs kysten, bør man kunne kombinere arbeidet med miljø med muligheter for næringsutvikling. Det er viktig at Regjeringen legger bedre til rette for dette.

Oslofjorden bør med fordel også kunne være en pilot i et forsøk på nulltoleranse for marin forsøpling, både gjennom flere ordninger som støtter Kystlotteriet og andre som rensker strendene, men også med konkrete tiltak som sikrer nulltoleranse for lokale utslipp av plast.

I en slik plan bør det også vurderes hvorvidt den helhetlige forvaltningen i framtiden bør legges til et eget organ, slik at planen ikke blir hengende i løse liften, men blir en ansats til et varig grep for en bærekraftig forvaltning av fjorden.

Siv Henriette JacobsenStortingsrepresentant Østfold Arbeiderparti