Østfoldbanen må forseres

Østfold Arbeiderparti er fornøyd med at utbyggingen av Follobanen er i gang, i tråd med Regjeringen Stoltenbergs NTP. Det er imidlertid med stor bekymring vi ser at forslaget fra Jernbaneverket og Statens Vegvesen til neste Nasjonal transportplan 2018-2029 innebærer at utbyggingen av dobbeltsporet jernbane til Halden ikke vil gjennomføres i planperioden. Dette er helt uakseptabelt.

original_1478641547_0017111

Østfold Arbeiderparti minner om at Høyre og Frp som nå sitter i regjering og begge støttepartiene Venstre og KRF, før valget i 2013 kritiserte regjeringen Stoltenberg for sendrektighet når den foreslo dobbeltspor-utbygging til Halden innen 2030. Alle de fire partiene mente det var altfor langt fram, og mente at utbyggingen til Halden skulle være ferdig innen 2025.

Østfold Arbeiderparti forventer at regjeringen i sitt forslag til NTP som skal legges fram våren 2017, legger opp til at en utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold helt fram til grensen, er gjennomført senest innen 2030.

Østfold Arbeiderparti krever at enigheten mellom Østfolds kommuner i arbeidet med NTP 2014-2023 om trasevalg gjennom byene, og vedtatt utbygging av Østfoldbanen nordfra og sørover legges til grunn. Dette innebærer oppstart fra Sandbukta - Moss- Såstad og sammenhengende utbygging av dobbeltspor mellom Oslo og Seut (Fredrikstad) som skal være ferdig innen utgangen av 2024. Innen utgangen av 2026 skal dobbeltsporet være forlenget til Sarpsborg. Det er viktig at denne parsellen forlenges til og med Hafslund. Planlegging videre til Halden må forseres slik at dobbeltsporet er ferdig fram til Halden senest innen 2030. I tillegg må det legges planer for overføring av gods fra vei til bane gjennom et dobbeltspor fra Halden og gjennom Sverige (Öksnered)