Sosiale forskjeller – vår største samfunnsutfordring

Sysselsettingen i Østfold er under - og arbeidsledigheten er over landsgjennomsnittet. Dermed blir utgifter til sosiale tjenester, og andre velferdstjenester høye, samtidig som skatteinngangen for kommunene i Østfold blir lavere. Dette gir for lite handlingsrom og fører til at kommunene må prioritere mellom velferdsområder.

original_1478640742_7257638

Folk i arbeid

Utjevning av kommunenes- og fylkeskommunenes økonomiske forutsetninger for å gi et likeverdig tilbud til innbyggerne skjer gjennom rammetilskuddet fra staten.

Kriteriene her er ikke optimale for de utfordringene vi ser i Østfold. Folkehelseforskning har vist at familier med lav utdanning og inntekt har behov for mer ressurser på nær sagt alle tjenesteområder i kommune og fylkeskommune.

Jeg er spesielt bekymret for den sterke økningen vi ser i barnefattigdom. Vi vet at det her er behov for en rekke kompenserende tiltak, slik at disse barna kan få en oppvekst som alle andre barn og unge.

På Arbeiderpartiets landsmøte sist helg finner vi mange gode tiltak i det vedtatte programmet for stortingsperioden 2017-21 som:

• Arbeid til alle

• En god skole for alle barn

• Gjennomføre områdesatsninger i byer som har bydeler med spesielt store sosiale utfordringer for å sikre like muligheter og forebygge store sosiale forskjeller.

• Flere, særlig barn og unge, skal få mulighet til å delta i kulturaktiviteter.

• Flere barn skal få mulighet til å gå på kulturskole til en rimelig pris.

• Gjeninnføre skolefrukt i ungdomsskolen.

• Tilby et enkelt skolemåltid hver dag.

• Gratis fastlege til fylte 18 år.

• Styrke tiltak rettet mot barn som vokser opp i hjem med rusutfordringer.

• Gode barnehager

• SFO blir til aktivitetsskole med nasjonal standard i en form som også treffer barn som trenger det mest.

• Tidlig innsats i skolen.

Dette er eksempler på saker som vil kunne bidra til mindre barnefattigdom, og et varmere samfunn for alle. Alle skal med!

Inger-Christin Torp

Fylkestingsmedlem for Arbeiderpartiet