Slaget står ved grensen!

Mange av de som er skeptiske til det vedtatte InterCity konseptet med dobbeltspor gjennom byene i Østfold er bekymret for at et slikt konsept vil føre til lengre reisetid til Göteborg og videre ned til kontinentet. Det som først og fremst burde bekymre er at det ikke finnes noen planer for dobbeltspor mellom Halden og Øksenred, OG at også dobbeltsporet mellom Hafslund og Halden er ute av det nåværende forslaget til ny Nasjonal Transportplan.

original_1478641557_4970672

I samferdselsetatenes forslag til ny Nasjonal Transportplan, er det ytre del av Inter City triangelet tatt bort på grunn av økonomiske prioriteringer. Så gjenstår det å se hva Regjeringen gjør når de fremmer sitt forslag i februar/mars neste år. Den store kampen i nasjonal transportplan når det gjelder tog står mellom en satsing på Inter City hele veien til Halden, Lillehammer og Skien ELLER en forsterket satsing på de såkalte grenbanene i Østlandsstjerna blant annet Spikkestadbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen. Disse banene har isolert sett stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og det vil derfor være fristende for regjeringen å satse her når knappe midler skal fordeles. Alle som er bekymret for reisetiden til Göteborg - bør derfor først og fremst stå på for å få toget til Halden, som planlagt, og deretter jobbe for at det legges planer for den videre utbygging. Disse eksisterer nemlig ikke i dag – hverken på norsk eller svensk side.

Det er dessuten blitt en seiglivet myte at et jernbanekonsept som tar veien innom Fredrikstad forsinker turen dramatisk for de som skal til Oslo. I følge jernbaneverket vil det valgte konseptet ta 9 minutter lengre tid enn en rett linje. Dette konseptet er likevel valgt fordi det gir langt flere reisende og er dermed samfunnsøkonomisk mer lønnsomt. Det valgte konseptet ansees også for å være best når det gjelder konsekvenser for byutvikling og miljø.Det betyr at kampen om den videre InterCity utbyggingen på Østfoldbanen står på grensa. Fra Østfold sin side jobber vi nå aktivt med å få alle fylkene til å prioritere Inter City klart foran grenbanene/Østlandsstjerna. Vår argumentasjon er at Inter City bygger regioner og at det er viktig for hele landet i forhold til både gods og persontrafikk. For Østfold sin del burde vi ha tunge argumenter for at et godt jernbanetilbud ned til Gøteborg og videre til København er viktig for hele Østlandet – ikke minst for Osloregionen. Men det er en hard kamp om kronene. Vi står nå på for at Regjeringen skal prioritere å videreføre planene til Halden, men vi trenger all den hjelp vi kan få. Ikke minst trenger vi hjelp til å skape interesse hos svenske myndigheter for et dobbeltspor mellom grensen og Øksenred.

Siv Henriette Jacobsen (AP)

Varaordfører Østfold fylkeskommune

Og leder av jernbaneforum Øst