Sammen for et bedre klima

Klimautfordringene vi står overfor krever gode og smarte løsninger globalt, regionalt og lokalt. Viken fylkeskommune har valgt å legge FNs bærekrafts mål til grunn for utvikling og drift.

Nasjonal transportplan

Bærekrafts mål 13 handler om umiddelbar handling for å bekjempe klimaendringene og konsekvenser av disse. I dag har den globale gjennomsnittstemperaturen allerede steget med omtrent 1°C, og grensen for 1,5 graders oppvarming kan være nådd om bare 20 til 40 år. For å bli et lavutslippssamfunn må klimafotavtrykket pr innbygger i Viken reduseres fra 3,8 tonn til 1,5 tonn CO2-ekvivalenter.Viken fylkeskommune har store klimaambisjoner. Vi skal bli et nullutslippssamfunn og klimagassutslippene skal reduseres med 80 prosent innen 2030. I tillegg skal fylkeskommunens egen virksomhet være fossilfri innen 2028. Gjennom virkemidler som klimabudsjett og klimaregnskap skal vi må målsettingene.I 2021 vil arbeidet med å bygge opp og videreutvikle partnerskap og samarbeid med kommuner og næringsliv om klimatiltak være viktig. Vi skal stille miljø- og klimakrav i utbyggingskontrakter, vi skal bidra i bypakkene med blant annet mål om å kutte utslipp, gi bedre luft, redusere antall biler i bysentrum, og styrke kollektiv- og sykkeltilbudet.Klimautfordringene er store og uoversiktlige, samtidig er det slik at hver enkelt av oss kan bidra. Ved at hver enkelt av oss tenker oss om – og gjør klimavennlige valg – vil det til slutt gi effekt lokalt, regionalt og globalt.Rune FredriksenGruppeleder i Viken fylkeskommune