Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) er et gigantisk løftebrudd for Østfold

1.kandidat

Regjeringen ser ikke Østfold. Alle tiltak i vår region kuttes eller reduseres. Vi trenger en regjering som ser også vår del av landet. Kuttene i jernbaneprosjekter havner med mer, er tidenes løftebrudd til befolkningen i Østfold. Regjeringspartiene på Østfoldbenken har sovet i timen.

Det er bra at regjeringen prioriterer og følger opp R19 i Moss, men det skulle bare mangle etter mange år med løfter. 400 millioner er en start, men det mangler fortsatt mange milliarder. Som følge av jernutbygging, funn av kvikkleire og stenging av Fjordveien i Moss mener vi det burde vært satt av midler til avbøtende tiltak mens jernbanen bygges.

Regjeringen gir opp Intercity. De klarer ikke en gang å tidfeste når man skal komme ned til Fredrikstad. De sier at det blir for dyrt, men kostnadene ved å bygge Ringeriksbanen er nesten like stor per meter som strekningen Haug-Seut. Dette handler om viljen og evnen til å prioritere. For byene Sarpsborg og Halden virker framdrift for jernbane nå enda mer uklart.

Heldigvis synes det som påkoblingen ved Ski for Østre linje er ivaretatt. Østfold Arbeiderparti vil understreke viktigheten av dette, men vi savner midler til å sette Østre linje i stand til å frakte gods.

Borg havn har ligget inne i eksisterende NTP med over 1 milliard kroner. Nå jubler Schou & Co fra regjeringen for 256 millioner kroner. Det mangler 500 millioner kroner for å utbedre/utvide og gjøre farleden sikrere slik det nye kostnadsanslaget fra Kystverket nå foreligger. Noe penger er bedre enn ingen, men å selge en redusert satsing på over 700 millioner kroner som en seier høres mer enn merkelig ut.

Regjeringen prioriterer om lag 10 milliarder kroner til forhandlinger om byvekstavtaler for Kristiansands-regionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. Statens bidrag i disse avtalene vil være belønningsmidler til lokale tiltak, drift av lokal kollektivtransport, og midler til mindre investeringer i kollektivtransport, sykling og gange langs riks-, fylkes- og kommunale veier. Det kan også være aktuelt med statlige midler til stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen. Tilskudd til reduserte billettpriser, som allerede inngår i belønningsavtalene for disse byområdene, videreføres fram til 2029 i tråd med bom-pengeavtalen fra 2019. Dette er bra, men vi minner om at staten har invitert Nedre Glomma til byvekstforhandlinger tidligere uten at vi har kommet til bordet.

Jon Ivar Nygård
1.kandidat for Østfold Arbeiderparti