Ny regjering er svaret

Felles løft og sterk satsing på fler arbeidsplasser i privat sektor er viktigst for Arbeiderpartiet. Vi vil ha et Norge og et arbeidsliv hvor alle skal med.

Alle skal med - arbeid til alle!

Arbeiderpartiet har ment og mener fortsatt at å gi mange milliarder i året i skattekutt til Norges aller rikeste er feil. Selv Finansdepartementet sier at kuttet i formuesskatten som kommer de rikeste mest til gode, ikke bidrar til å skape fler arbeidsplasser.

En slik massiv overføring av penger fra fellesskapet og over til noen få, er ikke en rettferdig fordelingspolitikk.

Endringene i arbeidsmiljøloven som ga muligheter til å asette fler midlertidige, ga heller ikke fler arbeidsplasser.  Det ga bare flere midlertidige ansatte, med den usikkerheten og utryggheten det medfører for den enkelte.

Vi trenger ca. 6000 flere arbeidsplasser i Østfold de nærmeste årene. Disse arbeidsplassene må for en stor del komme i privat sektor, for det er arbeidsplasser og lønnsomhet i private bedrifter som er med å betale for lærere, sykepleiere og omsorg for eldre. Da er det et alvorlig skremmeskudd at det brukes milliarder av kroner i året fra Høyre og FrP i regjering på skattekutt til de rikeste, mens andelen sysselsatte i Norge går ned og ungdomsledigheten går opp.

FrP og Høyre har også ført en avgiftspolitikk som satte kroken på døra for Rygge flyplass. Østfoldsamfunnet mistet dermed flere hundre lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. 

Samtidig har Høyre og FRP kuttet kraftig i fylkenes og kommunenes penger for å drive næringsutvikling i samarbeid med private. Skal vi lykkes med å få arbeidsledigheten ned og sysselsettingen opp, må det være et samarbeid mellom det offentlige og det private næringsliv. Vi er avhengige av hverandre for at velferdssystemene våre kan fungere. Da må pengene brukes fornuftig slik at det kommer oss alle til gode.

Det å bringe forskjellene ned og bekjempe at familier og barn havner i fattigdom er en stor og viktig samfunnsoppgave. At ungdom ikke får arbeid er en farlig vei. Når Østfold Høyre sier at svaret er utdanning og arbeid, er vi hjertens enige i det. Men Høyre og FrP i regjering fører ikke en politikk som får fler i arbeid.

Arbeiderpartiet vil ha et trygt arbeidsliv, faste ansettelser, beholde viktige offentlige bedrifter i felles eie, et forutsigbart skatte- og avgiftssystem, en kompetansereform for arbeidslivet (lære for livet), sterk satsing på næringsutvikling der vi har naturlige fortrinn både i norske råvarer, teknologi og digitale løsninger. Arbeiderpartiet vil styrke yrkesfagene og få bedre samarbeid mellom skolene og bedriftene.

Ny regjering er svaret!

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant og leder Østfold Arbeiderparti