Når stemningen snur

Avisen Charlie Hebdo har et poeng i sin tegning av den døde treårige gutten på stranden og en eldre utgave av den samme gutten som springer etter europeiske kvinner og klår på dem, med teksten "hva ville gutten blitt om han hadde overlevd båtferden og vokst opp i europa? Jo en som klår på tyske kvinner". Tegningen er et bilde på hvordan stemningen i Europa og Norge har snudd ift flyktningene, fra medfølelse til frykt.

original_1478640647_62991

Fortsatt drukner båtflyktninger i ferden over havet fra Tyrkia til Hellas. Tirsdag var det 17 mennesker som druknet, 3 av dem var barn. Det vekker bare ikke den samme oppmerksomhet, den samme medfølelse lenger. Vi er blitt mer opptatt av å stenge grensene og få en raskest mulig retur av de som ikke har et beskyttelsesbehov, enn å ta i mot og behandle dem som kommer hit på en ordentlig måte.

Hastevedtakene om innstramminger i utlendingsloven, som flertallet i Stortinget vedtok før jul, ble gjort for å redusere den store tilstrømmingen til Norge. Jeg skal ikke legge skjul på at det var vanskelige drøftinger forut for vedtaket. Et viktig premiss for meg var at det i vedtaket er presisert at lovendringene oppheves fra og med 1.1.2018. Lovendringene er midlertidige og skal evalueres i løpet av disse 2 årene de skal gjelde.

Regjeringen har imidlertid fått det verktøyet de ba Stortinget om i den situasjonen som er nå. Regjeringens praktisering av lovendringene ser vi daglig referert i mediene. Kritikk av lovendringene skal vi alle merke oss. Men den kaotiske praktiseringen av dem er Regjeringens ansvar. Det ansvaret tar ikke regjeringen. Isteden skylder de på Arbeiderpartiet og den offentlige debatten i Norge, både når det gjelder flyktningetilstrømmingen til Europa og forholdet til Russland.

Regjeringen vil på denne måten kneble debatten og reaksjoner på deres håndtering av flyktningene som kommer til Norge. Regjeringen er på feil spor. Flertallet på Stortinget, inklusive Høyre, var med på et vedtak om å ta i mot 8000 flere kvoteflyktninger fra Syria, før den store tilstrømmingen til Europa startet. Dette vedtaket signaliserte en positiv holdning til å hjelpe folk på flukt fra krig og forfølgelse. Vi må tilbake dit, til den positive holdningen til å hjelpe de som har et behov for beskyttelse og behandle dem ordentlig.

Stortinget skal nå debattere ytterligere 40 forslag til innstramminger i regelverk for flyktningepolitikken fra regjeringen. Sentrale spørsmål er om flyktninger skal få midlertidig eller permanent opphold og strengere regler for familiegjenforening. Spørsmål som utfordrer vår humanitet og vår velferdsstat. Mitt utgangspunkt er at vi må gi disse menneskene mulighet for å integreres i vårt samfunn på linje med oss andre. Et liv på vent er ikke et godt bidrag til dette. Arbeiderpartiet vil føre en human, rettferdig og konsekvent flyktning- og asylpolitikk, basert på internasjonale avtaler som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette er vårt utgangspunkt.

Disse forslagene er ikke forenlige med de verdier vi står for i det norske samfunnet. Vi må vise vår solidaritet med de som flykter fra krig og forfølgelse og gi flyktninger vi gir opphold her i landet, like muligheter som oss. Det fokuset som er nå, på å stenge grenser og gi flyktninger som får opphold i Norge dårligere vilkår for integrering, er ikke bærekraftig for samfunnet vårt.

Irene Johansen

Stortingsrepresentant