Nå må det handles

Mennesker som flykter fra krigen i Syria, kaoset i Libya og fattigdom i afrikanske land er kommet også til oss. Dette er en situasjon som krever politisk og moralsk lederskap, nasjonalt og lokalt.

original_1478640751_0258727

Østfold Arbeiderparti beklager at regjeringen ikke har vist et slikt lederskap. Tvert i mot har regjeringspartiet Fremskrittspartiet sørget for at mye tid har gått tapt og bidratt til at flyktninger med behov for beskyttelse ikke har fått den mottakelse de fortjener. Likeså har FrP da bidratt til at ikke strakstiltak kunne iverksettes for å stoppe alle flyktninger som kommer til landet uten behov for beskyttelse. 

Flyktninger med beskyttelsesbehov skal tas i mot med respekt og verdighet. De som forsøker å utnytte situasjonen og ikke har behov for beskyttelse, må sendes tilbake.

Flyktningene er ikke «et problem», de er et resultat av krigen og fattigdommens elendighet i verden. Hos oss er de medmennesker som må gis en ny og trygg start i livet.

Arbeidet med å integrere de som skal bli, må starte med en gang. Språkopplæringen må starte i mottaket. Utdannelse og yrkeserfaring må kartlegges. De må få mulighetene til å komme i arbeid så fort som mulig.

Kommunene må ta et større ansvar for å bosette raskere. Regjering og storting må bidra gjennom økt økonomisk støtte til kommunene og vi ber regjeringspartiene og deres støttepartier om å følge opp Arbeiderpartiets forslag om 7 milliarder i økt låneramme til Husbanken, slik at mangel på boliger ikke blir et hinder. Videre må UDI gis rammer som gjør at de kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Ikke minst kunne ivareta dialogen med kommunene ved etablering av mottak.

Regjeringen må i mye større grad verdsette de frivillige organisasjoners bidrag til integrering i lokalsamfunnene, spesielt overfor barn og unge. En slik verdsetting vil kunne gi organisasjonene mulighet til å videreføre og kanskje øke sin enorme innsats på dette feltet.

Alle må vi ta et ansvar for at de som skal være hos oss, opplever seg velkommen og blir en del av vårt fellesskap, og for å motvirke fremmedfrykt og intoleranse.

Arbeiderpartiet er derfor rede for å være med på et bredt forlik for å gi flyktninger som trenger beskyttelse en verdig mottakelse.

Vi greide det da vi tok i mot flyktningene fra krigene på Balkan på 90-tallet. Vi må greie det også nå.

Representantskapet Østfold Arbeiderparti

Stein Erik Lauvås