Monsterregionen vedtatt av H, Frp, Krf og V

I 2003-2005 var jeg fylkespolitiker og deltok også da i debatt om kommune- og fylkesstruktur. Også da satte daværende Høyreregjering i gang en kommunestrukturreform uten å inkludere fylkeskommunene, og uten å se på oppgavefordelingen mellom de tre forvaltningsnivåene først. Slik de har gjort nå.

original_1478638203_5286157

Irene Johansen er sterkt kritisk til regjeringens regionreform

Først da kommuner og fylkeskommuner etterlyste en utredning og debatt om fylkesnivået og oppgavefordeling mellom nivåene i den strukturdebatten Regjeringen hadde startet, ble dette inkludert. Som nå. Vi mente da som nå at vi må se forvaltningsnivåene i sammenheng, når struktur skal debatteres, og at man må begynne med oppgavene for å få en effektiv fordeling mellom nivåene.

Det ble foreslått 5, 7 eller 11 regioner den gangen, og man diskuterte å tilføre dem oppgaver som næringsutvikling, ressursforvaltning innenfor landbruk, fiskeri /havbruk og kraft/petroleumsbasert industri, videregående og høyere utdanning på høgskole og universitetsnivå, FoU, infrastruktur og samferdsel, kultur, helsetjenester m.m. Enkelte oppgaver ble overført fylkeskommunene som et resultat av strukturdebatten den gang, men det skjedde ikke noe med regioninndelingen. Det var det ikke flertall for.

Fylkes- og kommunepolitikerne i Østfold har deltatt aktivt i alle struktur- og oppgavefordelingsdebattene de siste årene. Ulike samarbeids- og sammenslåingsmodeller har vært drøftet og forsøkt gjennomført, blant annet forsøk med enhetsfylke (sammenslåing med fylkesmannsembedet i Østfold), sammenslåing med Akershus fylkeskommune, og forsøk med oppgavedifferensiering. Østfold har i alle disse drøftingene vært positive til en sammenslåing med Akershus og Oslo.

Men ingenting av dette er blitt gjennomført. Man har isteden satset på samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og fylkesgrenser, som et mulig første skritt på veien til en mulig større region der Oslo, Akershus og Østfold inngår.

Nå har H, Frp, V og Krf vedtatt sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud til Viken region. Monsterregion kaller mange den. En region som ingen i Østfold vil ha.

Et dårligst mulig utgangspunkt for en sammenslåing. Jeg er for endringer i kommune- og fylkesstrukturen slik AP går inn for i denne saken. Men jeg er ikke for den tvangssammenslåingen som flertallet her har gjennomført.

Regjeringen har ingenting lært av den gangen Erna Solberg var kommunalminister og ville bygge mer «Robuste kommuner». Igjen har man begynt med å fastsette antall fylker og deretter vurdere hvilke oppgaver disse skal utføre. Det er igjen å begynne i feil ende. Antall regioner må avhenge av oppgavefordelingen mellom kommune, region og stat, og målet må være å utvikle et hensiktsmessig direkte folkevalgt forvaltningsnivå, sett ift størrelse og oppgaver. Østfold er tvangssammenslått med Akershus og Buskerud. Det stemte AP i mot. Det er ingen som ser hva denne reformen skal gi av merverdi og bedre tjenester, slik flertallet prøver å overbevise om. Representantene fra H, Frp, V og Krf får en tøff jobb å forklare befolkningen i Østfold hvorfor dette var nødvendig.

Irene Johansen

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet