Mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser

Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for flere viktige grep som vil være med på å øke investeringene i norsk næringsliv og sikre norske arbeidsplasser, i skatteforliket som ble inngått mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, KrF, Venstre og Sp i mai.

original_1478641564_470961

Gjennom dette forliket økes lønnsomheten i bedriftene langs linjer som langt på vei følger opp forslag som Arbeiderpartiet la frem allerede i høst. Det er svært viktig, ikke minst i en tid hvor Norge har det høyeste antallet ledige noensinne.

For tre år siden satte Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen ned selskapsskattesatsen fra 28 til 27 pst og varslet at den skulle videre ned. Inndekningen skjedde gjennom å tette hull i skattesystemet som gjorde det mulig å planlegge seg ut av å betale skatt i Norge i stor skala. Samtidig ble Scheel-utvalget satt ned. Dette utvalget har lagt grunnlaget for den omlegging av bedriftsbeskatning som stortingsflertallet nå har blitt enige om, og som vil gjøre det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet er fornøyd med at det nå er enighet om å redusere selskapsskatten til 23 pst i tråd med Aps forslag. Dette er den skatten som virkelig betyr noe i stort for hvor store investeringer Norge tiltrekker seg. Samtidig har Arbeiderpartiet fått gjennomslag for å heve skjermingsfradraget, noe som er viktig for at særlig små bedrifter skal klare å tiltrekke seg risikokapital.

Selv om partiene nå er enige om skatteregime for bedrifter, er det fortsatt stor uenighet om hvor mye eierne skal bidra med over skatteseddelen. Dette er ikke et forlik om personskatt, om skattenivået i Norge eller om fordeling. Arbeiderpartiet har vært og er fundamentalt uenige i det som har vært hovedprioriteten i skattekuttpolitikken til regjeringen – kutt i formuesskatten til de mest velstående. Disse kuttene har liten effekt på investeringer og arbeidsplasser. Men vi er for å gjøre formuesskatten bedre. I høst la vi frem forslag om 80 pst. verdifastsettelse på aksjer, for at det skulle bli like lønnsomt skattemessig å investere i en maskinpark som i en leilighet nummer tre eller fire. Det retter opp en skjevhet i formuesskatten, og det har vi nå fått enighet om.

Satsen på formuesskatten kommer derimot partiene til å fortsette å være uenige om. Men det har vært avgjørende for Arbeiderpartiet å sikre at grunnlaget for å beskatte formue i Norge opprettholdes slik at det blir mulig å føre en mer offensiv fordelingspolitikk med et nytt flertall etter 2017.

For Arbeiderpartiet har det vært helt avgjørende å få enighet om en forpliktende plan for hvordan kuttet i selskapsskatten skal dekkes inn. I enighetspunktene ligger økt beskatning av finansnæringa, økning av eierskatten i takt med at selskapsskatten settes ned og ytterligere innstramming i mulighetene for å drive med aggressiv skatteplanlegging og finansielt hemmelighold – noe av det viktigste for å sikre framtidig finansiering av velferdsstaten.

Irene Johansen, finanskomiteen, Svein Roald Hansen, Utenriks- og forsvarskomiteen og Stein Erik Lauvås, Kommunalkomiteen