En utsettelse får store konsekvenser!

Jernbanedirektoratet og Bane NOR bruker løpende flere ulike argumenter for å skulle utsette den vedtatte planen om utbygging av dobbeltspor gjennom Østfold. Likevel ser det ut som om etatene helt mangler å vurdere kostander ved å utsette planen.

Tog

Det kan virke som om Jernbanedirektoratet og Bane NOR løpende bruker en rekke ulike argumenter for at et utbygging av dobbeltspor gjennom Østfold er vanskelig å få til etter vedtatt plan. I handlingsplanen er det brukt argumenter både knyttet til krevende planprosesser, manglende kapasitet i entreprenørbransjen, manglende kapasitet hos Bane NOR, manglende kapasitet for å drifte en løsning med buss for tog i byggefasen og nye informasjon om grunnforhold etc. Det kan virke som om mye av dette er vikarierende argumentasjon og løse påstander som lar seg løse gjennom enkle grep og en klarere prioritering. Blant annet burde det ikke være vanskelig å forenkle planleggingsprosessen eller også benytte statlig regulering. Entreprenørbransjen har også kategorisk avvist at det finnes et kapasitetsproblem hos dem. Det kan virke som om forslaget om utsettelse er mangelfullt begrunnet.

For byene i Østfold er det helt avgjørende at utbyggingen går som planlagt både på bakgrunn av behovet for å koordinere jernbaneprosjektet med utbygging av vei. Store deler av byene er også båndlagt i påvente av en avklaring på hvor jernbanen skal gå. En utsettelse vil derfor få store konsekvenser for byutviklingen. Det å grave opp byene to ganger, først for vei og så for bane, kan fort bli MYE dyrere og mer komplisert.

Kommunene i Nedre Glomma har i en konstruktiv dialog med staten i lagt opp til by-pakke samarbeid hvor vi har et felles mål om å redusere biltrafikk. Det vil derfor være avgjørende med en bynært knutepunkt for jernbane og det er en del av den helhetlige vurderingen for å kunne tilrettelegge for økt bruk av kollektivtrafikk. Vi vet at flere jobber med lengre avstander enn tidligere. For å imøtekomme folks og bedriftenes behov for forflytning må vi holde på helhetsvurderingen som ligger i en helhetlig satsningen på infrastruktur kollektiv og sykkel.

Når ny jernbane bygges vil det frigjøre arealer, samt at det må bearbeides arealer i områder som skal bygges. Det vil være store arealer som bindes opp over mange år, som vil føre til stor usikkerhet i kommunens planarbeid, innbyggernes forventinger, byutvikling og næringslivets investeringer og utvikling.

Rammebetingelsene for næringslivet endres drastisk når prosjektene hvor det ønskes å investere endres med usikre momenter for investeringene. Det vil føre til at investeringsviljen svekkes og eller ikke lar seg gjennomføre med bakgrunn store endringer som dette. Det kan føre til at store byggeprosjekter utsettes.

Det er et statlig ansvar å gjennomføre, skape trygghet og forutsigbarhet for innbyggere, næringsliv og kommuner. Det er sterkt kritikkverdig at staten ikke er en forutsigbar samarbeidspartner og heller ikke foretar en vurdering av det helhetlig bildet samt vurderer kostnadene ved å utsette vedtatte planer. At jernbaneprosjektene i Østfold blir stående uten dato for ferdigstillelse er ekstra ille.

Siv Henriette Jacobsen

Siri Martinsen

Østfold Arbeiderparti