Fiskerinæringen: EØS-alternativene godt analysert

En fisketråler ligger til kais i en fjord, snødekte fly i bakgrunnen. Foto: Øivind Haug

For sjømatnæringene er alternativene til en EØS-avtale godt analysert i et forskningsprosjekt Fiskeri- og havbruksnæringen har fått utført. Resultatet er krystallklart: EØS-avtalen er bedre enn en tradisjonell handelsavtale.    

Forskningsprosjektet er presentert i boka «Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene» redigert av Arne Melchior og Frode Nilssen. EØS-avtalen vurderes opp mot handelsavtaler EU har med andre land, blant annet Canada (som er den mest moderne) og Chile, og med EU-medlemskap.    

Den viktigste forskjellen for fiskerinæringen er at vi gjennom EØS-avtalen har sluttet oss til EUs veterinærsystem (i 1999). Denne typen produktregulering gjør oss til fullverdig medlem i det indre marked. Det gir oss mulighet for å delta i beslutningsprosessene på ekspertnivå, men ikke beslutningsnivå. Ingen av handelsavtalene andre land har inkluderer tilslutning til veterinærsystemet.  Det betyr at fisken må veterinærsjekkes ved grensepasseringene, noe britiske fiskeeksportører nå opplever og river seg i håret over. Noen land har i sin handelsavtale bestemmelser om forenklet veterinærkontroll, men borte er den ikke.    

Kontroll og sjekk på grensene koster penger. Forskningsprosjektet anslår kostnadene pr tur kan øke med opptil 68.000 kroner. Samlet sett kunne transportkostnadene bli over 500 millioner høyere. Mens de ved EU-medlemskap ville bli opp til 110 millioner lavere fordi tollkontrollen faller bort.    Oppsigelse av EØS-avtalen ville også innebærer at norske transportører mister markedsadgang basert på fellesskapslisensene i EØS-avtalen. Den gjensidige godkjenningen av kompetansekrav og sjøførbevis i buss- og lastebilnæringen ville også opphøre. Alt i alt konkludere prosjektet med at det er økonomisk mer å tjene på å beholde EØS enn å inngå en handelsavtale. Det er bare de som er EU medlemmer som får enda gunstigere vilkår.     

Framtidas viktigste eksportnæring vil få nye og kostbare handelshindringer med en gammeldags handelsavtale.  I tillegg til år med usikkerhet om framtidas rammebetingelsen.Stoler man ikke på forskerne, kan man studere det som skjer med fiskerieksporten fra Storbritannia nå.

Svein Roald Hansen, stortingsrepresentant