Nærbilde av en gammel og en ung hånd, den gamle støttes av den unge. Foto: Øivind Haug

En stemme for velferd til de mange

av: Bjørn Eriksen

Alle skal være trygge på at velferdsstaten stiller opp for dem når de trenger den, uavhengig av hvor de bor eller hvor god råd de har. Dagens utvikling mot en todelt helsetjeneste må stanses. Koronakrisen viser ettertrykkelig verdien av en offentlig helsetjeneste, finansiert av fellesskapet. Pandemien har forårsaket langt større skade i land som mangler denne grunnmuren.

Bjørn Eriksen

Det er kommunene som skal gi landes innbyggere det gode og trygge liv. Derfor må kommunen gi økonomiske muskler til å drive gode barnehager, en god grunnskole, gi gode kulturelle opplevelser og ikke minst gode omsorgstjenester til de som trenger det.

Kommunene har fått flere krevende oppgaver. Dessverre oppleves det at regjeringens vilje til å finansiere de viktige oppgavene, ikke er til stede. Samtidig begrenser regjeringen kommunenes egne muligheter til å skaffe egne inntekter. Konsekvensen er at kommunenes økonomiske handlingsrom reduseres.

Veteranutvalget i Østfold Arbeiderparti vil rette særlig oppmerksomhet mot hvordan svak kommuneøkonomi går utover de svakeste eldre. Tall fra Helsedirektoratet viser at eldre på sykehjem har vært særlig utsatt for koronasmitte. En lite hensiktsmessig bygningsmasse, bruk av dobbeltrom, lav bemanning, mye bruk av deltid og feil prioriteringer i smittevernsarbeidet, har hatt fatale følger. En stor andel av de døde var eldre enn 70 år.

Det er stor mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem og i hjemmesykepleien. Det medfører økt bruk av deltid og underbemanning av tjenestene. For å få bedre kvalitet på tjenestene må kommunene tilføres ressurser til å ha en sterkere heldøgns ledelse, ansette flere helsepersonell på heltid.

Regjeringens satsing på et aldersvennlig samfunn gjennom, Leve hele livet, har gode intensjoner og er en reform der kommunene forventes å bidra, men uten at staten bevilger de nødvendige pengene.

Kommuneøkonomi er i seg selv et traust og kanskje et kjedelig begrep, men det inneholder så mye. Det er kommuneøkonomien som bestemmer kvaliteten på barnehagene, skolene og all velferd. Det er kommuneøkonomien som bestemmer om omsorgstjenesten har de varme hender og kompetanse som gir mennesker det gode liv. Derfor må kommuneøkonomi bli viktig i valgkampen.

Hver og en av oss kan bidra til et nytt stortingsflertall som prioriterer velferd for de mange, framfor skattekutt for de få!