En nøkkel for alle

Utdanning er nøkkelen til arbeid og inkludering, og legger grunnlaget for menneskers liv. Arbeidslivet stiller stadig større krav til formell kompetanse. Det er derfor avgjørende at også voksne sikres retten til fullføre skolegang som grunnskole og videregående opplæring.

To studenter sitter og jobber på lesesalen. Foto: Øivind Haug

Videregående utdanning blir i stadig større grad en forutsetning for deltakelse i arbeidslivet. Omkring fire av ti av voksne uten fullført videregående er dag ikke i jobb. Stadig flere uten fullført videregående står utenfor arbeidslivet, samtidig som andelen med uføretrygd og andre helserelaterte ytelser øker.

På den andre siden ser vi at stadig flere bedrifter rapporterer at mangel på kvalifisert arbeidskraft som det største problemet. Spesielt er det stor mange på kvalifiserte fagarbeidere. Det er altså en mismatch mellom ledige jobber og ledige hender.   

Vi er i ferd med å redusere frafallet i den videregående skolen. Samtidig har lærlingedekningen blitt mye bedre gjennom aktiv innsats over flere år, og det er bra. Men det er helt avgjørende å etablere et tilbud om videregående opplæring til de rundt 500 000 voksne som mangler dette.

Rundt hver fjerde voksne person i Norge har ikke fullført videregående skole. Dette er et markant problem for Østfold. Hele 32.4 prosent av befolkningen i Østfold mangler videregående opplæring.

Flere må få mulighet til å få nødvendig utdanning og kompetanse, slik at de er rustet for et moderne og mer kompetansekrevende arbeidsliv. Dette er viktig for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Kompetanse gir også større jobbtrygghet. Det er viktig for den enkelte – jobb gir selvstendighet, tilhørighet og stolthet. 

Her må det iverksette en storstilt dugnad mellom staten, arbeidsgivere og de nye fylkeskommunene. Det innebærer et stort løft både økonomisk, men også når det gjelder ressurser og organisering. Her vil de nye fylkeskommunene kunne være avgjørende. Det er viktig å ta i bruk det verktøyet som er skapt gjennom de nye fylkeskommunene slik at vi ikke etablerer nye verktøy for å løse dette. De nye fylkene vil både ha muskler, organisasjon, lokaler og ressurser til å løse denne oppgaven om de får den. Og det bør de få så snart som mulig.

Gjennom et slikt løft kan vi både sikre den enkeltes behov for arbeid og vi vil også sikre bedriftenes behov for tilgang på kompetanse.   

Utdanning er nøkkelen til arbeid og inkludering. Vi må sikre at alle får mulighet til å ta steget inn. 

Siv H. Jacobsen

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken