Elever som har det bra lærer bedre!

Barn og unge er fremtiden, de er vår viktigste kapital. Det er i barna vi som samfunn må investere våre viktigste ressurser.

original_1478638213_9679918

Arbeiderpartiet er glad for alle gode diskusjoner og debatter som bidrar til å fokusere på barns oppvekstsvilkår.

Når alt kommer til alt handler mye om lokalsamfunnet vi bor i, gata vi vokser opp i og nettverket vi blir en del av. Det former oss og gjør oss til den vi er. Det er bedre å investere i barn enn å reparere voksne, er blitt et kjent begrep!

Vi har alle et ansvar for oss selv, men også hverandre. Det handler om å bry seg om, og ikke med!

Hver elev som fullfører videregående skole gir en samfunnsgevinst på nesten en million kroner. 30 prosent av ungdommene som dropper ut av videregående skole oppgir ensomhet som årsak. Ensomhet er blitt et folkehelseproblem.

Arbeiderpartiet som eneste parti vil øremerke penger til skolehelsetjenesten. Vi vet viktigheten av kompetanse, tilgjengelighet til helsesøster og at elevtjenesten kan ikke vente. Vi mener høy lærertetthet bidrar til å se hvert enkelt barn bedre. Dette er å bygge gode barn.

Vi vet, og elever forteller selv betydningen av å ha noen å snakke med. Det kan være en venn, eller flere. Det kan være læreren, og det kan være helsesøster. Barn kjenner selv hvem de ønsker å betro seg til utfra hvilket behov. Barn og unge trenger kunnskap om seg selv for å forstå seg selv og ta gode valg i livet. Det er en sentral del av skolens allmendanningsprosjekt.

Arbeiderpartiet vil fokusere på god psykisk helse i skolen, og verdien av å se hele mennesket og kunne beherske sosiale ferdigheter. Relasjonskompetanse er viktig i livet. Det handler om å se hverandre og møte hverandre. For at elevene skal kunne ta ut sitt potensial, er de avhengig av et godt lag og god organisering. Vi vil bygge gode lag rundt elevene.

Arbeiderpartiet prioriterer mennesker. Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett tidligere i år prioriterte kommunene, i motsetning til den blå blå regjeringa som prioriterer skattekutt til de aller rikeste.

Barns møte med skolen bidrar til et viktig fundament for et godt liv. Det er gjennom skoleårene kunnskap tilegnes, relasjoner bygges og prøving og feiling blir en del av hverdagen. Mye handler om å mestre. Barn som har det bra, lærer bedre! God læring går smidigere når barn har det bra og er trygge.

Arbeiderpartiet er opptatt av helhetlig skoleløp. Det betyr at hele skoleløpet fra første klasse til fullført vgs må sees i sammenheng. Det er ingen grunn til å tro at elever tilegner seg kunnskap lettere med alderen dersom de ikke mestrer grunnleggende ferdighet som lese, regne, uttrykke seg skriftlig og muntlig, og bruke digitale verktøy tidlig.

Høyre og Frps prioriteringer er tydelige, selv om de ikke snakker høyt om dem. I sitt budsjett brukte de 100 ganger mer på skattekutt enn på grunnskole og videregående. Vi vil tilrettelegge for utvikling, og skolen som en dynamisk arena for læring. Det innebærer fokus på god skoleledelse, samarbeid og lærerprofesjonalitet. Lærerne må få rom til å dele erfaringer og kompetanse. De må få avsatt tid til veiledning, refleksjon og planlegging. Det handler om å gjøre hverandre gode. Det er et evighetsprosjekt i samsvar med samfunnsutviklingen.

Det er i kommunene vi bor, det er her vi lever våre liv og det er her identiteten vår skapes, og tjenester ytes. Vi i Arbeiderpartiet vil bruke penger til å investere i samfunnet vårt. Det er vår historie å gjøre det på den måten. Det handler om å tilrettelegge for gode liv. Det er god økonomi.

Bruk stemmeretten

Godt valg.

Cecilie Agnalt
Østfold Arbeiderparti