Det må følge med penger til ny barnehagenorm!

Regjeringens nye bemanningsnorm fra barnehager vil ha store konsekvenser for barnehagene i Fredrikstad. Situasjonen er særlig utfordrende for de private barnehagene, skriver Siri Martinsen, leder av oppvekstutvalget i Fredrikstad og nestleder i Østfold Arbeiderparti.

Bilde av Siri Martinsen

Regjeringens løfter sentralt struper kommunene lokalt. Det vil ha store konsekvenser for barnehagene i Fredrikstad. Nå har vi blitt kjent med at Høyre og Frp har kommet til enighet med KrF om å innføre bemanningsnorm i barnehage. Vi ønsker bemanningsnormen velkommen og mener dette er på høy tid.

Om saken:

  • Regjeringen har lagt fram forslag om å innføre bemanningsnorm i barnehagen fra 1. august 2018, lovforslaget behandles av Stortinget 31. mai.
  • Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år, i tråd med Øie-utvalget og opposisjonens krav.
  • Kravene innføres imidlertid uten økte økonomiske overføringer.
  • Kravene innføres imidlertid uten økte økonomiske overføringer.
  • Én av fire små, private barnehager frykter nedleggelse som følge av manglende finansiering.

Regjeringen vet samtidig at dersom det ikke følger med penger, må dette tas fra andre steder. For Fredrikstad vil dette ha store konsekvenser for de kommunale og de private barnehagene.

Fredrikstad kommunale barnehager har i snitt 3,5 barn under tre år per voksen og 6,3 barn over tre år per voksen. En innføring av et minimumskrav for grunnbemanningen vil gi et utslag på ca. 13 millioner kroner per år de to første årene. En innføring i 2018 vil gi økte utgifter med 5/12 effekt som utgjør ca. 5,5 millioner kroner. Når regnskapstall etter to år legges til grunn for sats til private barnehager, vil effekten første år øke med ca. 17 millioner kroner. De neste årene øker utgiftene ytterligere ca. 27 millioner kroner. Økt grunnbemanning i kommunale og private barnehager vil etter fire år beløpe seg til ca. 40 millioner kroner per år.

I tillegg er det underfinansiering på flere områder, herunder:

  • Underfinansiering av gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage.
  • Økte lønnsutgifter knyttet til Kompetanseløftet for lærere for videreutdanning i henhold til nye kompetansekrav for lærere.
  • Økt befolkningsvekst; prognosene tilsier en økning på rundt 102 barn 0 år, 313 barn 1-5 år og 147 skolebarn 6-15 år innen 2021. Dette gir både kapasitets- og økonomiske utfordringer.

For Arbeiderpartiet er det viktig med nok ansatte med riktig kompetanse, den viktigste faktoren for god kvalitet i barnehagen som sikrer at barna møter nok trygge voksne hver dag. 

Det er bred støtte for bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagesektoren, men likevel har regjeringen greid kunststykket å få motstand fra alle hold. Regjeringens dårlige håndverk har skapt unødvendig uro blant foreldre, ansatte, kommunene og private barnehageeiere. Ap krever derfor at regjeringa innfører en overgangsordning som sikrer bedre finansiering for de private barnehagene, og at kommunene gis økonomisk hjelp.

Ap vil gi hjelpe kommunene å skaffe flere voksne i barnehagen. Stortinget har fått tydelige tilbakemeldinger fra KS og mange kommuner om at de korte tidsfristene, manglende finansiering og at normen innføres midt i et budsjettår gjør gjennomføringen i hver enkelt barnehage svært krevende. Dersom en norm skal fungere må regjeringen legge mer penger på bordet, men det har de sagt tvert nei til.

Ap vil støtte de små, ideelle barnehagene. Situasjonen er særlig utfordrende for de private barnehagene. Det fører til at mange private barnehager rett og slett ikke har økonomi til å oppfylle kravene i bemanningsnormen.

Ap vil unngå flere deltidsstillinger. En annen bekymring ved regjeringas bemanningsnorm er at de foreslår at normen i barnehagene skal oppfylles med prosentvise stillingsbrøker. Dette vil kunne føre til økt bruk av deltid i barnehagesektoren. 

En av de viktigste begrunnelsene for å innføre en bemanningsnorm er at barna skal møte kjente, trygge voksne i barnehagen gjennom uka, derfor vil økt bruk av deltid i barnehagesektoren være en negativ utvikling både for barn og ansatte. Ap mener bemanningsnormen fortrinnsvis må oppfylles ved å øke eksisterende stillingsbrøker i barnehager, og at regjeringen må utrykke en tydelig forventning om dette overfor kommunene og private barnehager.